Begroting 2016: groen en sociaal

Op woensdag stelt de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar vast. Hieronder de tekst die fractievoorzitter Michel Klijmij-van der Laan uitsprak: over de kwaliteit van voorzieningen in Gouda, duurzaamheid, armoedebeleid en sociale huurwoningen.

Begroting 2015

Voorzitter,

Volgens het debatinstituut was bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer Geert Wilders de beste debater omdat hij begon met een lijst gemeentes. Dat kan ik ook. Ik noem 15 gemeenten, uiteraard niet zonder reden.

Amsterdam. Utrecht. Amstelveen. Den Bosch. Den Haag. Haarlemmermeer. Haarlem. Nijmegen. Leiden. Leidschendam-Voorburg. Amersfoort. Arnhem. Eindhoven. Alphen a/d Rijn. Velsen. 

Gouda is qua bevolkingsomvang de 50e gemeente van ons land. Maar van al die gemeenten zijn alleen de net genoemde 15 beter om in te wonen volgens de Atlas voor Gemeenten 2015. En niet alleen op woonaantrekkelijkheid, ook op de sociaal-economische ranglijst is Gouda 16e. 

Voorzitter, ik zeg dit omdat de laatste jaren het debat wordt gedomineerd door geld. En ja, dat is, zeker bij een begroting, belangrijk. Maar het gaat niet om dat geld. Het gaat om wat dat geld doet. Zoals ook de hoeveelheid schulden niet erg hoeft te zijn. Het gaat erom wat daar tegenover staat. En zoals uit deze twee lijstjes blijkt staat tegenover het kwart miljard dat we uitgeven in een jaar een mooie stad. Staat tegenover een iets groter bedrag aan leningen een economisch sterke stad. Zonder een overheid die vóór de stad ín de stad investeerde was dat niet mogelijk geweest.

In deze begroting zijn vele wensen van GroenLinks gehonoreerd. De hondenbelasting is teruggebracht tot wat voor de uitvoering nodig is, zodat de vele hondenbezitters in Gouda niet meer extra worden belast om de begroting sluitend te krijgen. Er is meer geld en meer ambitie op gebied van duurzaamheid. Er komt een nieuw Ecopark en er wordt samen met de stad gekeken hoe afval eerlijker beprezen kan worden. Er is veel aandacht voor het helpen van mensen aan een baan en zorgen voor mensen die hulp nodig hebben. En dat alles met een begroot positief saldo van bijna een miljoen euro. En het gat in de lopende begroting, veroorzaakt door onzorgvuldig rijksbeleid, is gedicht zonder grote gevolgen voor het voorzieningenniveau voor onze burgers.

Voor GroenLinks zijn er drie zaken die van groot belang zijn om 

ook zo'n mooie stad te blijven, waar we het de komende tijd ook nog verder over gaan hebben. 

Om te beginnen de maatschappelijke vergroeningsagenda. Deze staat voor komende cyclus op de rol en daarmee komt eindelijk een eind aan de eerste stap van dit proces. Ondanks dat het een compromis is spreekt er ambitie uit om met de stad aan de slag te gaan. De maatschappelijke vergroeningsagenda is echter geen vervanger van een brede duurzame blik, maar slechts één van de vele middelen. We hopen dat het college de ogen open houdt voor nieuwe ontwikkelingen, zoals laatst het experiment met een groene golf voor fietsers. Kleine zaken die het leven voor de fietser verbeteren en daarmee veel autokilometers kunnen besparen. 

Ten tweede is er de woonvisie. Die komt komende cyclus in de Raad. Wij zullen daarbij inzetten op een evenwichtige verdeling van woonruimte in onze stad. Uit de cijfers blijkt dat we een tekort aan sociale huurwoningen hebben. GroenLinks zal zich inzetten voor het op peil houden van die voorraad. Dat mag en moet wat kosten van ons, en de positieve financiële vooruitzichten maken dat we die discussie ook zullen gaan voeren. 

Een derde betreft de herijking armoedebeleid. Hiervoor zijn inmiddels de eerste stappen genomen op weg naar de herijking die de Raad volgend jaar gaat bespreken. De inhoudelijke discussie zal daar ook plaatsvinden. Op financiëel gebied constateert GroenLinks dat er dit jaar een half miljoen euro aan middelen bestemd voor armoedebeleid op de plank blijft liggen. Het college stelt voor om de helft in de reserve sociaal domein te stoppen, en de andere helft in het gat in te begroting. Met dat laatste heeft GroenLinks enige moeite. Een aanzienlijk deel van onze bevolking leeft in armoede en kan dat geld goed gebruiken. We zien echter ook dat andere keuzes op dit vlak ook negatieve gevolgen hebben. Voor het acute probleem van de lopende begroting snappen we dus deze oplossing. Voor het nieuwe armoedebeleid verwachten we echter een beter bereik, een betere uitvoering en dat we het geld ook echt uitgeven aan de doelgroep. Als dat betekent dat er geld bij moet zal GroenLinks ervoor pleiten om deze kwart miljoen eenmalig ter beschikking te stellen ten behoeve van een goed armoedebeleid. 

En dat, voorzitter, vormt een mooi bruggetje naar onze filosofische uitsmijter. Ondanks dat de WHO bewerkt vlees tot 

kankerverwekkend heeft bestempeld wil ik eindigen met (Francis) Bacon. De punten uit mijn betoog sluiten namelijk prachtig aan bij een citaat van hem dat ik deze Raad en dit college op het hart wil drukken: “Geld is als mest; het is alleen goed als het wordt verspreid.”

GroenLinks wenst dit college het beste met verspreiden.