Bijdrage begroting Gouda

Op 6 en 8 november behandelt de gemeenteraad van Gouda de begroting voor 2018. In zijn laatste begrotingsdebat legt fractievoorzitter Michel Klijmij-van der Laan uit waar GroenLinks trots op is en wat er in de komende jaren nog zal moeten veranderen.

Voorzitter,

 

Bij het denken over onze bijdrage over de begroting moest ik onwillekeurig aan de uitspraak van Marcel Keizer onlangs: “Trainer zijn van Ajax is leuk als je wint”. Dat was ook het gevoel als we kijken naar de keuzes in deze begroting. Het is leuk om fractievoorzitter te zijn als je zoveel maatschappelijke winst boekt. Uiteindelijk is dat onze taak. En nu het weer beter gaat met de economie zijn de tijden van de ene bezuiningsslag na de andere optimalisatie voorbij.

 

Voorzitter, ik loop langs onze hoofdthema's groen, sociaal en open om aan te geven wat GroenLinks vindt van de begroting voor volgend jaar, en wat er op lange termijn nóg beter kan.

 

 

Groen

Voorzitter, op de groene thema's wordt fors geïnvesteerd. Het fietsparkeren aan de noordzijde van het station wordt  verbeterd: meer stallingsruimte, en dan ook meer handhaving op verkeerd gestalde fietsen. Dat is hard nodig. Het wordt ook tijd dat aan de zuidkant van het station een begin wordt gemaakt met de herinrichting.

Zoals wij al eerder vroegen wordt werk gemaakt van verduurzaming van gemeentelijke panden. Niet alleen goed voor het klimaat, maar ook belangrijk om als gemeente onze voorbeeldrol op ons te nemen. We vragen het college dit niet alleen te doen, maar om het ook zichtbaar te maken naar de stad. Daar waar mogelijk moeten onze maatregelen worden gebruikt als inspiratie voor pandeigenaren in de stad.

We zijn blij met het funderingsfonds voor huiseigenaren die zelf noodzakelijk funderingsherstel niet kunnen betalen. Met zakkende bodem is dat een groot probleem in Gouda, met name de oude wijken. Hier staan veel kleine, goedkope huizen en heeft niet iedereen het geld voor zulke grote investeringen.

 

Maar zijn we er dan al? Nee, voorzitter. De zeespiegel blijft stijgen, de bodem blijft dalen. Voor de komende jaren wordt het halen van de Parijs-doelen het belangrijkste wat de gemeente moet doen. Met dit beleid legt de gemeente een basis. Inmiddels is er een nieuw kabinet dat ambities heeft. De vraag is of er niet nu al meer mogelijk is. Bijvoorbeeld versneld investeren in de energietransitie, maar ook verbetering van de stadsnatuur. Daarom zouden wij graag zien dat in de toekomst een groenfonds wordt gemaakt, zodat het vergroten van de hoeveelheid groen van wens naar uitvoering kan gaan.

 

 

Sociaal

Voorzitter, we zijn blij dat de tekorten op het BUIG-budget en de Jeugdzorg nu worden begroot, en tegelijk ook wordt gezorgd dat daarmee de zorg van de gemeente op peil blijft. Dat er meer moet worden gefocust op langdurig werkelozen in plaats van “laaghangend fruit” zegt GroenLinks al jaren. Het blijft wel een druppel op een gloeiende plaat als je ziet hoe weinig geld Gouda vanuit het Rijk krijgt om noodzakelijke bijstandsuitkeringen of jeugdzorg te verstrekken. Een betere en andere schuldhulpverlening kan niet wachten. Er loopt al een tijdje een actie van de makers van het programma Schuldig, het manifest Schuldvrij, en dat zou het doel moeten zijn van Gouda. Ook de verhoging van het budget voor Veilig Thuis is een goede zaak.

 

Er wordt werk gemaakt van de ontschotting van de decentralisaties, maar daar moet meer gebeuren dan nu. Veel mensen in de Participatiewet hebben ook met andere zorg te maken. De schotten gaan weliswaar weg tussen WMO en Jeugdzorg, maar ook het schot naar de participatiewet moet eruit. En dat moet vooral op inhoud gebeuren, vanuit de vraag naar ondersteuning vanuit de cliënten. De ontschotting van budgetten volgt dat beleid. Dan hebben we een echt toekomstbestendig zorgbeleid, waarbij we vanuit de hulpvraag van onze inwoners maatwerk kunnen leveren.

 

Open

Voorzitter, onze kernwaarden in dit land zijn vrijheid en democratie. Het Verzetsmuseum draagt die waarden uit en draagt deze over naar de volgende generatie. Het is dus goed dat zij een tijdelijke subsidie krijgen om zo een permanente oplossing te onderzoeken.

GroenLinks heeft een aantal maal de matige handhaving aangehaald in onze gemeente. Gelukkig is er nu ruimte om extra stadstoezicht te realiseren. Belangrijker nog: meer geld voor preventie. Het Preventie Interventieteam is een goed instrument om risicojongeren eerder in beeld te krijgen en te helpen.

Volgend jaar wordt ook een mooi jaar om Gouda als een lieve stad op de kaart te zetten in het Roze Jaar. Een jaar waarin we vieren hoe mooi het is als mensen van elkaar houden, ongeacht geslacht, genderidentiteit etcetera. En heel fijn dat dat wordt gesteund door een breed college en ook in de gemeenteraad brede steun heeft.

 

Voorzitter, ik sluit af. Het is mooi om fractievoorzitter te zijn als je wint. Met deze begroting “winnen” we. Maar het seizoen is nog niet af, er kunnen onderweg punten worden gemorst, kaarten gepakt, tegenvallende resultaten komen. Na maart kan ik daar zelf weinig meer aan bijsturen. De toekomst is onzeker, maar wel – als het goed is – het grootste deel van mijn leven. Ik hoop dat mijn opvolgers minstens zo wijs en ambitieus durven te begroten als wij. En dan gaan we een mooie toekomst tegemoet groene en linkse toekomst tegemoet.