Nieuws gefilterd op Fractie

Één verordering voor Jeugdwet/WMO: stapje voor stapje vooruit

Met een nieuwe verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg is een eerste stap gezet naar een volledige inclusieve verordening Sociaal Domein. GroenLinks heeft ingestemd met het voorstel van het college. Tevens waren we mede-indiener van een amendement (CDA) voor expliciete opname dat melding en aanvraag dezelfde tijdswerking hebben van 8 weken. Daarnaast hebben we ook een toezegging van de wethouder gekregen bij het debat dat die doorlooptijden van de procedures vanaf 1 januari a.s. haarfijn in beeld komen. Hiermee is er voor de burgers, die gebruik maken van deze diensten, beter inzage in de rechtszekerheid van hun aanvragen.

Lees verder

PROMEN voor nu gered maar zorgen blijven

Werk eerlijk delen

Het blijft een lastig dossier maar voor nu lijkt de Gemeentelijk Regeling van Promen gered voor de komende 2 jaar. Het college heeft namelijk samen met andere deelnemers uit de regeling (omliggende gemeente zoals o.a. Waddinxveen, Zuidplas maar ook Cappele) extra afspraken gemaakt. Wij als GroenLinks hebben ingestemd dat de huidige afspraken vallen binnen de eerdere kaders die we als gemeenteraad hebben gemaakt. Daarbij hebben we wel een stemverklaring afgegeven om op 1 onderdeel onze zorgen te delen over de verdere toekomst van Promen.

Lees verder

Goudse Sportnota met extra GL- kwaliteitscan

Net voor het zomerreces werd nog snel de Sportnota behandeld in de gemeenteraad. Het moest ook want het was door de eerdere bestuurcrisis een jaar blijven liggen. Hoewel vrij beleidsarm was er wel een onderdeel wat ons erg aansprak: het sport-impuls-fonds. Conform ons verkiezingsprogramma is dit bedoeld voor de doelgroep die verder weg staat van participeren in de samenleving. Met dit fonds kunnen kinderen en volwassen met gezondheids-issues meedoen aan reguliere sportbeoefening. Dat is waar GL voor staat. Verder hebben we ook amendement “vitaliteitscan” ingediend om het voorstel Sportnota te verbeteren en deze werd ruimschoots aangenomen.

Lees verder

bevordering Maatschappelijk participatie met een snufje GL

Voortvarend op de vaststelling van het armoedebeleid, is in de gemeenteraad gisteren het voorstel de verordening Maatschappelijke participatie aan genomen. Dat betekent dat mensen met een minimuminkomen tot 120% hiermee over een aantal maanden hun Stadspas kunnen aanvragen. Ook kinderen in deze doelgroep hebben hier baat bij omdat de pas voor hen gratis is en ze veel makkelijker daarmee kunnen deelnemen aan sport, cultuur en schooluitjes. GroenLinks heeft hier mee ingestemd en zelfs een heel klein extraatje kunnen toevoegen met een amendement op het voorstel dat ruimschoots is aangenomen.

Lees verder

Snelle uitwerking van Participatiewet in Gouda is nodig in 2017

Met wederom tekorten op de middelen voor de uitvoering van de Participatiewet in 2016 en nog geen ferme plannen voor een toekomstbestendig Promen, heeft GL in de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar ingestemd met diverse voorstellen voor verbetering. Er lag een voorstel vanuit het college om bij het rijk compensatie te vragen voor de tekorten op de Participatiewet. Door mee te werken aan een SP-amendement heeft GL gezorgd dat er meer aandacht is voor experimenten met dagbesteding en talentontwikkeling.

Lees verder

GroenLinks dringt aan op betere voorstellen in de Transformatieagenda voor het Sociaal Domein

Voorzichtig lijkt het stof van de grote veranderingen in 2015 in het Sociaal Domein neer te dalen. In april was aan de raad een Transformatieagenda voorgelegd. waarin het college plannen presenteerde om de veranderingen in het Sociaal Domein in Gouda verder te verankeren. GroenLinks dat voorstander is van progressieve aanpak zag hiervan in de plannen te weinig terug. Een onmisbaar thema als meer investeren in mantelzorg ontbrak en onderwerpen als integrale toegang en sociale teams waren niet ingevuld. Vooralnog schiet de uitvoering van onze motie met betrekking tot de integrale benadering  tekort. Mede gelet op de grote hoeveelheid veranderingen die vorig jaar moesten worden doorgevoerd, kunnen we leven met uitstel om tot betere voorstellen hierover te komen. Andere partijen in de raad waren evenmin enthousiast over de plannen met als gevolg dat het van de agenda werd afgehaald. Deze ontwikkeling bood wel de ruimte aan diverse partijen om door middel van moties het college te stimuleren een aantal zaken in het Sociaal Domein te verbeteren. Hieronder volgt een overzicht.

Lees verder