Nieuws gefilterd op Fractie

bevordering Maatschappelijk participatie met een snufje GL

Voortvarend op de vaststelling van het armoedebeleid, is in de gemeenteraad gisteren het voorstel de verordening Maatschappelijke participatie aan genomen. Dat betekent dat mensen met een minimuminkomen tot 120% hiermee over een aantal maanden hun Stadspas kunnen aanvragen. Ook kinderen in deze doelgroep hebben hier baat bij omdat de pas voor hen gratis is en ze veel makkelijker daarmee kunnen deelnemen aan sport, cultuur en schooluitjes. GroenLinks heeft hier mee ingestemd en zelfs een heel klein extraatje kunnen toevoegen met een amendement op het voorstel dat ruimschoots is aangenomen.

Lees verder

Snelle uitwerking van Participatiewet in Gouda is nodig in 2017

Met wederom tekorten op de middelen voor de uitvoering van de Participatiewet in 2016 en nog geen ferme plannen voor een toekomstbestendig Promen, heeft GL in de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar ingestemd met diverse voorstellen voor verbetering. Er lag een voorstel vanuit het college om bij het rijk compensatie te vragen voor de tekorten op de Participatiewet. Door mee te werken aan een SP-amendement heeft GL gezorgd dat er meer aandacht is voor experimenten met dagbesteding en talentontwikkeling.

Lees verder

GroenLinks dringt aan op betere voorstellen in de Transformatieagenda voor het Sociaal Domein

Voorzichtig lijkt het stof van de grote veranderingen in 2015 in het Sociaal Domein neer te dalen. In april was aan de raad een Transformatieagenda voorgelegd. waarin het college plannen presenteerde om de veranderingen in het Sociaal Domein in Gouda verder te verankeren. GroenLinks dat voorstander is van progressieve aanpak zag hiervan in de plannen te weinig terug. Een onmisbaar thema als meer investeren in mantelzorg ontbrak en onderwerpen als integrale toegang en sociale teams waren niet ingevuld. Vooralnog schiet de uitvoering van onze motie met betrekking tot de integrale benadering  tekort. Mede gelet op de grote hoeveelheid veranderingen die vorig jaar moesten worden doorgevoerd, kunnen we leven met uitstel om tot betere voorstellen hierover te komen. Andere partijen in de raad waren evenmin enthousiast over de plannen met als gevolg dat het van de agenda werd afgehaald. Deze ontwikkeling bood wel de ruimte aan diverse partijen om door middel van moties het college te stimuleren een aantal zaken in het Sociaal Domein te verbeteren. Hieronder volgt een overzicht.

Lees verder

Stap vooruit voor Gouwenaren met beperking!

Nu eindelijk de 2de kamer het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft geratificeerd, is het goed om hier ook snel lokaal op te sturen. Op initiatief van de Partij voor de Dieren was GL mede-indiener van een motie om de toegankelijkheid voor een grote groep mensen met beperkingen in Gouda te verbeteren. Met ruime meerderheid is dit aangenomen en we verwachten de eerste voorstellen van het Gouds college eind dit jaar. 

 

Lees verder

GroenLinks stemt voor verruiming Geld Terug Regeling

Zoals in ons verkiezingsprogramma opgenomen willen we mensen met een kwetsbare positie verder ondersteunen. Op voorstel vanuit het college heeft de gemeenteraad, uiteraard inclusief GroenLinks ingestemd met de verruiming van de Geld Terug Regeling (GTR). Dat kan nu door het oprekken van de inkomensgrens van 110% naar 120% minimumloon voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. Hiermee kunnen meer mensen op sociaal, cultureel of sportief niveau meedoen.
 

Lees verder