Bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk: Pernis aan de IJssel?

In deze raadscyclus wordt het bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk behandeld, het bestemmingsplan met het industrieterrein waarop oa Croda en Compaxo liggen. Dit is één van de ingewikkeldste bestemmingsplannen die je maar kan hebben, met zware industrie en bewoners vlak bij elkaar. GroenLinks kiest daarbij voor de belangen van omwonenden, die recht hebben op een fatsoenlijke leefomgeving.

Onderstaande tekst is de inbreng van GroenLinks-raadslid Michel Klijmij-van der Laan in het debat van 9 oktober:

Voorzitter,

Laat ik beginnen met te zeggen dat we blij zijn dat er hard wordt gewerkt om een goede planologische oplossing te vinden voor de Schielands Hoge Zeedijk. Een goed bestemmingsplan kan bijdragen aan zekerheid voor bewoners en bedrijven, helpt om hinder van de industrie te voorkomen en schept duidelijkheid.

Wij hebben in 2011 ingestemd met onder andere de uitgangspunten:

  • Goed functioneren van het geluidgezoneerd industrieterrein Schielands Hoge Zeedijk.

  • uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van Croda, waarbij het bestemmingsplan garanties bevat dat dit veilig en met een zo beperkt mogelijk en aanvaardbare toename van de milieudruk plaatsvindt. Daarbij is niet alleen geluid relevant.

  • ruimte voor een groene verbinding tussen dijk en Hollandsche IJssel

Punten 1 en 2 hangen met elkaar samen en vormen ook de hoofdmoot van de inspraakreacties en de hoorzitting. Groenlinks is daar niet geruster geworden.

Om met het grootste bezwaarpunt te beginnen: de geboden uitbreidingsmogelijkheden voor Croda. Naar onze mening is daar teveel gekozen voor het belang van Croda en kan daarmee de toename van de milieudruk niet als “aanvaardbaar” worden beschouwd. Met name de mogelijkheden om de hoogte in te gaan hebben een enorme impact op de leefbaarheid. Dit terwijl deze toegenomen bouwhoogte tot nu toe nooit nodig is geweest om Croda wel te laten functioneren. Deze bouwhoogtes passen ook niet in de Nota Hoogbouw, waar expliciet is aangewezen waar bouwhoogtes boven de 30m mogelijk worden gemaakt – Schielands Hoge Zeedijk staat daar niet bij. Dat is ook logisch, want deze hoogtes passen niet bij de Korte Akkeren, en die wijk is niet los te zien van het industrieterrein.

In haar zienswijze heeft het wijkteam Korte Akkeren naar onze mening een goed alternatief geboden: compact “inbreiden” in plaats van uitbreiden en aan de westkant van de Constantijn Huygensstraat een lagere maximale bouwhoogte van 15 meter en langs de Schielands Hoge Zeedijk als overgang naar de wijk een maximale hoogte van 10 meter. Daarnaast dienen de zichtlijnen op de Watertoren behouden te blijven en moet ook daarvoor rekening worden gehouden met de bouwhoogtes aan de IJsselkant. Ook hiervoor is in de zienswijzen een concrete invulling gegeven die zo kan worden overgenomen in het bestemmingsplan middels een onbebouwde zone rondom de Watertoren met daaromheen een maximale bouwhoogte van 7 meter. Maar liever nog zien wij een conserverend bestemmingsplan die de huidige situatie vastlegt en meer niet. Er komt een moment dat je moet accepteren dat industrieterreinen op deze plek geen langdurige toekomst hebben. Als gemeente hebben we niet de middelen om deze bedrijven uit te kopen, maar we hoeven ze ook niet in alles te faciliteren.

Ook wat betreft geluid wordt de ruimte gezocht. Niet alleen wordt de geluidscontour flink verruimd om het huidige lawaai van de industrie te faciliteren, vervolgens wordt zonder concreet uitbreidingsplan de contour alvast verder opgerekt. Dat heeft impact op honderden woningen, en dan moeten we er ook nog vanuit gaan dat Croda inderdaad allerlei extra maatregelen gaat nemen die economisch niet rendabel zijn. Uiteindelijk gaat het ook hier om de kwaliteit van leven, een waarde die niet zomaar weggestreept kan worden tegen economisch belang.

Dan nog een laatste punt, de molenbiotoop. Wat ons betreft betekenen de planregels dat de molenbiotoop voor de Roode Leeuw boven alles gaat, en dat de maximale bouwhoogte uiteindelijk wordt bepaald door wat er qua molenbiotoop mag.

Voorzitter, concluderend:

Wij kunnen met het huidige bestemmingsplan niet instemmen omdat de milieudruk te hoog wordt, de belangen van burgers onvoldoende zijn meegenomen en de uitbreiding van Croda ook op andere wijze kan zonder dat dit extra overlast voor de omgeving oplevert. Er zijn aanzienlijke wijzigingen nodig in bouwhoogte, en de geluidscontour mag wel wat strakker. Dat zal nog een flinke amendering vereisen waarbij het de vraag is of het niet verstandiger is een conservatiever bestemmingsplan te ontwikkelen in plaats van het plan dat nu voorligt.