Één verordering voor Jeugdwet/WMO: stapje voor stapje vooruit

Met een nieuwe verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg is een eerste stap gezet naar een volledige inclusieve verordening Sociaal Domein. GroenLinks heeft ingestemd met het voorstel van het college. Tevens waren we mede-indiener van een amendement (CDA) voor expliciete opname dat melding en aanvraag dezelfde tijdswerking hebben van 8 weken. Daarnaast hebben we ook een toezegging van de wethouder gekregen bij het debat dat die doorlooptijden van de procedures vanaf 1 januari a.s. haarfijn in beeld komen. Hiermee is er voor de burgers, die gebruik maken van deze diensten, beter inzage in de rechtszekerheid van hun aanvragen.

GroenLinks is voorstander van een integrale benadering van het Sociaal Domein zowel juridisch, financieel, beleidsmatig als in de praktijk. Helaas ontbreekt de Participatiewet hier nog in. Het college zegt hierover: "De ambitie en stip op de horizon blijft om deze raadsperiode toe te werken naar één integraal juridisch kader." Om deze reden heeft GroenLinks wel voorgestemd met dit voorstel. We zijn als Gouda wel vooruitstrevend om dit als één van de eerste gemeentes te gaan doen. Er is op dit moment ook geen goed voorbeeld vanuit de VNG. De opzet is echter al zo lang onderweg dat met nieuwe jurisprudentie het nu echt tijd was om hier een klap op te geven. Zo kunnen oude onvolkomenheden in de vorige verordeningen Jeugd en WMO worden opgelost. We zullen dit als GroenLinks wel blijven volgen om praktische problemen op te pikken. Zo blijven we ook van mening dat je “gewoon” een aanvraag in moet kunnen dienen zonder melding. Dat hebben we met het debat ook laten weten. Daarmee omzeilen we ook de inbreng van de inspreker Van Berkel die moeite heeft met het concept “melding” zoals in de WMO vastgelegd. Tenslotte hebben we wel begrip voor een VVD- amendement om de ZZP’er gelijk te stellen bij de tariefstelling als de grote instellingen. Echter na uiteenzetting van de wethouder begrijpen dat de ZZP’er veel minder overhead heeft dan de instellingen en met een onzekere toekomst qua financiering van vooral de Jeugdwet hebben wij besloten dit amendement niet te ondersteunen.