8 belangrijke standpunten bij de Europese verkiezingen

Wat zijn de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de Europese verkiezingen? We delen de 8 prioriteiten van GroenLinks.

8 prioriteiten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de verkiezingen van het Europees Parlement:

1 BELASTINGEN

De Europese Unie gaat belastingontwijking en belastingconcurrentie tegen. Daarom komt er een Europees minimumbelastingtarief voor bedrijfswinsten.

 

2 SCHONE ENERGIE

Er gaat geen publiek geld naar fossiele brandstoffen. Alle kolencentrales moeten uiterlijk 2030 sluiten.

 

3 GRONDRECHTEN

Waar lidstaten grondrechten en democratische beginselen schenden, geeft de Europese Commissie actiever steun aan maatschappelijke bewegingen die zich hier tegen verzetten. Een land dat grondrechten systematisch schendt, verliest controle over Europese fondsen.

 

4 GEMEENSCHAPPELIJK ASIEL- EN MIGRATIEBELEID

De EU staat voor een rechtvaardig, humaan en voorspelbaar asiel- en migratiebeleid waarin lidstaten toelatingsprocedures op elkaar afstemmen, de lasten van opvang en verblijf eerlijk verdelen en de terugkeer van wie niet mag blijven gezamenlijk organiseren.

 

5 PUBLIEKE SECTOR

De Europese Unie stopt met het opleggen van marktwerking aan de publieke sector. Er komen uitzonderingen op de Europese aanbestedingsregels voor onder andere lokale zorg die gemeenten inkopen en voor het basis- en voortgezet onderwijs.

 

6 INTERNATIONALE TREINEN

Er komt een EU-spoorplan dat de hoofdsteden van de lidstaten rechtstreeks en snel met elkaar verbindt. Vliegverkeer over afstanden van minder dan 750 kilometer wordt maximaal ontmoedigd en uiteindelijk uitgebannen.

 

7 DIGITALE MARKT

De Europese Commissie grijpt in om de monopolies op de digitale markt open te breken om zo vrije en open communicatie tussen burgers te garanderen en nieuwkomers een kans te geven. De mededingingsregels worden herzien zodat beter kan worden opgetreden tegen marktmisbruik van gebruikersgegevens.

 

8 HANDELSVERDRAGEN

De EU sluit alleen handelsverdragen die bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en de klimaatdoelstellingen die zijn gesteld in het Akkoord van Parijs.

 

Benieuwd naar ons volledige verkiezingsprogramma? Bekijk 'm hier.