Voorzitter,

We zien een begroting die staat als een huis. We hebben vorig jaar bezuinigd toen het moest. We hebben daardoor de culturele sector, maatschappelijke instellingen, ZZP-ers en andere ondernemers direct kunnen ondersteunen waar en wanneer het nodig was. Er was bovendien oog en ondersteuning voor inwoners die het extra moeilijk hebben. We zijn er nog niet en het kan misschien nog beter, maar we kunnen het als stad in ieder geval financieren.

Dus is er weer ruimte om te investeren. Voor GroenLinks is het belangrijk dat we de klimaatopgave centraal stellen; dat we zorgen voor een gemeente die ruimte geeft aan alle inwoners en zorgzaam is voor wie ondersteuning nodig heeft; en dat we kiezen voor een eerlijke verdeling waarbij mensen zich kunnen ontwikkelen.

In de begroting zijn duidelijke prioriteiten opgenomen die aansluiting hebben bij die punten: meer openbaar groen; de energietransitie; mobiliteitsplan voor de binnenstad; woningbouw versnellen; versterken van buurten; verbinden van wonen en zorg; woningaanbod voor uitstroom beschermd wonen en opvang; inclusieve stad; de bouw van nieuwe scholen en zorgen voor een veilige leefomgeving. Daar zijn wij enthousiast over.

Toch ligt er nog een behoorlijke opgave voor zowel dit college als voor een volgende coalitie: de Transitie Visie Warmte moet nog vastgesteld worden; het terugdringen van zwaar vrachtverkeer uit kwetsbare gebieden; aanleggen en verbeteren van fiets- en wandelpaden en terugdringen van autoverkeer op kwetsbare plekken in de stad.

Bovendien moeten we goed oog hebben voor de gevolgen van de bezuinigingen in het sociaal domein en dan met name in de jeugdzorg. De provincie, onze toezichthouder als het om de begroting gaat, geeft aan dat we de komende jaren tot en met 2025 extra baten ter grootte van ongeveer 3,5 miljoen per jaar mogen opnemen in verband met de verwachte extra bijdragen van het Rijk voor de jeugdzorg. Dit is niet door het college gedaan.

Wij pleiten dan ook voor financiële ruimte om de bezuinigingsopdracht, die we ons gesteld hebben, niet de kwaliteit van de zorg in de weg te laten zitten. Blijven we de zorg bieden die nodig is, zonder oplopende wachttijden? En als dat niet lukt: op tijd investeren in een soepele overgang naar de nieuwe aanpak. Hoe staat het college daarin?

Daarnaast zien wij ruimte voor extra eenmalige investeringen. Tijdens de behandeling van de kadernota hebben we al aangegeven dat we de bezuinigingen op groen terug willen draaien. Maar er is veel meer nodig in onze stad. En dan gaat het vooral om de kwaliteit van onze leefomgeving en de kwaliteit van ons leven in deze stad. Investeren in kwetsbare buurten, zorgen voor toegankelijkheid conform het VN-verdrag, zorgdragen voor een biodiverse stad, aandacht voor het water in onze stad; woningen bouwen voor hen die dat nodig hebben. Zorgen dat mensen onze taal voldoende kunnen beheersen om mee te kunnen doen. Hulpmiddelen weer een recht zijn. En dat we oog hebben voor de stijgende lasten voor juist de kwetsbare inwoners.

Daarom zijn we mede-indiener van het amendement op de begroting, daarmee draaien we een aantal bezuinigingen terug en hebben we oog voor de noden van nu. We kiezen voor een leefbare, groene en mooiere stad, waar we onze goede financiële positie delen met inwoners die dat nodig hebben.