Voorzitter,

We zien een Goudse begroting die wat GroenLinks betreft een goede en financieel gezonde vertaling is van het bestuursakkoord dat deze zomer is vastgesteld. We investeren flink om de stad groener, duurzamer, socialer en inclusiever te maken. En hoewel Gouda geen wereldstad is, kiezen we ervoor om onze bijdrage te leveren om de opwarming van de aarde,het verminderen van de biodiversiteit tegen te gaan en het Schone Lucht akkoord uit te voeren. We kiezen ervoor om alle inwoners volwaardig deel te laten zijn van onze samenleving en zorgzaam te zijn als inwoners ondersteuning nodig hebben. We kiezen ervoor om elkaar weer te ontmoeten door te investeren in cultuur, sport en recreatie. De begroting barst van de ambitie, we zijn dan ook blij dat we investeren in een diverse en ontwikkelingsgerichte robuuste organisatie bij de Gemeente Gouda.

En naast alle investeringen zijn we ook nog in staat om niemand in de kou te laten staan. Wij zijn er nog steeds trots op dat Gouda in staat was zo snel vluchtelingen op te vangen, niet alleen uit Oekraïne maar ook uit andere landen, omdat het nodig was. Ook zijn we blij dat het college met spoed met een winterplan is gekomen, om de onzekerheid bij inwoners die het qua inkomen moeilijk hebben in deze dure tijden zo goed mogelijk weg te nemen.  

Na deze lofuitingen is het bijna niet voor te stellen voorzitter, maar we hebben toch nog wel wat te wensen.

Allereerst zijn we zoals gezegd blij met de investeringen als het gaat om duurzaamheid. We kijken uit naar het Duurzaamheidsplan. We verwachten een integrale aanpak voor de hele stad, dus niet alleen voor de eigen organisatie maar ook voor de in onze stad gevestigde bedrijven en de opgave waar we als inwoners voor staan. We verwachten dat we als Gemeente het goede voorbeeld geven en het inkoopbeleid aan zullen scherpen met naast duurzaamheidseisen ook een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Dat we bij de ruimtelijke plannen en investeringen in onze infrastructuur ook rekening houden met de gevolgen voor het Klimaat. Verder willen wij graag dat de Raad de voortgang van de uitvoering kan volgen. We hebben uiteraard al het Dashboard Duurzaam Gouda, we zouden graag zien dat dit opgenomen wordt in het Duurzaamheidsplan, uitgebreid met de noodzakelijk indicatoren om de voortgang te kunnen volgen. Is het college inderdaad van plan de voornoemde onderdelen mee te nemen in het Duurzaamheidsplan?

Een andere belangrijke opgave die we hebben als stad is het tegengaan van het verminderen van de biodiversiteit. De nulmeting van de huidige stand van zaken is dit jaar afgerond. We verwachten binnenkort een memo naar de raad met de stappen die genomen moeten worden om de daling tegen te gaan en bij voorkeur juist te vergroten. In de meerjarige begroting zijn structurele middelen ter grootte van 270 duizend euro beschikbaar vanaf 2024, maar we missen in 2023 deze structurele bijdrage. We zouden graag zien dat we ook volgend jaar een extra inspanning leveren. We vragen het college welke middelen nodig zijn om geen vertraging op te lopen bij de aanpak van de vermindering van de biodiversiteit. 

In deze periode is het belangrijker dan ooit dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten in onze stad en dat onze inwoners mee kunnen blijven doen. We hebben begrepen dat de vergoeding voor het beheer van de Wijkcentra onder de post “Participatie in de buurt” niet voldoende is om voor een goede bezetting te zorgen van de Wijkcentra. Daardoor wordt de beschikbare ruimte niet ten volle benut en staan ruimtes leeg. Is het college bereid om hier onderzoek naar te doen en daarover te rapporteren aan de raad en indien nodig extra geld uit te trekken voor een goede bezetting van de Wijkcentra?   

We hebben in het bestuursakkoord ook een aantal vrije onderwerpen benoemd waaronder burgerparticipatie, circulaire economie en diversiteit & inclusie. Onderwerpen die dermate belangrijk zijn voor de komende decennia dat zij een groot draagvlak in de raad en onder onze inwoners verdienen. We missen een plan van aanpak op deze onderwerpen. Wij horen graag van andere partijen of zij het met ons eens zijn dat we de aanpak van deze onderwerpen met spoed moeten agenderen.

Dan als laatste, voorzitter: onze vragen over de rol die Gouda en Gouwenaren hebben gespeeld binnen het koloniaal- en slavernijverleden, maakt wat los onder onze inwoners. Het blijkt een onderwerp waar velen een mening over hebben maar waar we nog niet zoveel over weten. Ook niet over de pijn die nog steeds voelbaar is bij de nazaten van tot slaaf gemaakten. En de erfenis die nog steeds zichtbaar is in hedendaagse ongelijkwaardigheid, institutioneel racisme en alledaagse discriminatie. Intussen verandert de wereld razendsnel. Het kabinet gaat volgend jaar namens de Nederlandse regering excuses aanbieden voor het slavernijverleden en daarmee lijkt een taboe doorbroken. We zijn dan ook blij met de inspanning die het college wil verrichten om het koloniaal en slavernijverleden te onderzoeken en vooral de rol van Gouda en Gouwenaars zichtbaar te maken, zodat wij met kennis van zaken de volgende stap kunnen zetten.    

 

Raadszaal Gouda
Raadszaal Gouda