De verkiezingen zijn al even geleden, maar de onderhandelingen zijn pas nu gestart, omdat in het advies van de verkenner Sjoerd Sjoerdsma de wens terugkwam van alle partijen, ook GroenLinks, voor vernieuwing van de bestuurscultuur en politieke cultuur. Concreet houdt dat in: meer openheid, betere samenwerking in de raad en tussen college en raad, en met de stad. De gemeenteraad heeft daar eerst gezamenlijk over gepraat, en daarom is nog even gewacht met inhoudelijk te onderhandelen. Zo weten we wat de hele gemeenteraad belangrijk vindt en kunnen we daar in het nieuwe coalitieakkoord rekening mee houden. Sowieso is het doel een akkoord op hoofdlijnen, zonder alles dicht te timmeren, zodat er meer ruimte is voor het gesprek met de stad en de raad.

Al bij de verkenning hadden Rolf en Michel namens de fractie drie kernthema’s voor de komende jaren genoemd: klimaat in brede zin; zorg voor de samenleving en een inclusieve samenleving. “We kijken bij klimaat zowel naar de energie-kant als groen en biodiversiteit, daar willen we flink op inzetten” aldus Michel Klijmij. “Verder willen we armoede tegengaan, investeren in sociale samenhang en zorgen voor goedkope duurzamen woningen” vult Rolf van der Mije aan. “En door alle onderwerpen heen hebben we aan de voorkeursstemmen gezien dat inclusie en diversiteit een belangrijk thema is voor de Goudse kiezer, dus moeten we ons als politiek inzetten voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig mee kan doen. De eerste gesprekken waren positief, we hebben we alle vertrouwen in dat we met deze partijen veel van onze idealen delen en voort kunnen bouwen op de investeringen van afgelopen jaren”.

Oud-burgemeester Mirjam Salet leidt de huidige formatiegesprekken. Het streven van de beoogde coalitiepartijen is om het concept coalitieakkoord medio juni voor te leggen aan de gemeenteraad. Onze onderhandelaars koppelen de tussentijdse voortgang vertrouwelijk terug aan de klankbordgroep, en het definitieve akkoord wordt in een speciale ALV voorgelegd aan de leden. Daarna heeft de gemeenteraad het laatste woord. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders kan dan eind juni aan het werk gaan.