Naar aanleiding van signalen dat de thuislozenopvang bij het Leger des Heils onder druk zou staan, heeft GroenLinks haar zorgen kenbaar gemaakt via artikel-38-vragen. Zo is er een kruisjessysteem waarbij de thuisloze zich 16 keer moet hebben gemeld om als thuisloze te worden geregistreerd. En er rijst de vraag of de inning van de eigen bijdrage zorgt voor administratieve problemen waar de instelling of de thuisloze last van ondervindt. Ook de ChristenUnie heeft kritische vragen gesteld over de opvang.

Het college heeft geantwoord en toegezegd met de instelling in overleg te gaan en te zoeken naar verbeteringen. . Wordt vervolgd!

Hierbij de volledige vragen en antwoorden vanuit het college:

 1. a) Hoe ervaart het college werken met het Kruisjessysteem om mensen als dakloos te registreren (behalen van 16 kruisjes = registratie)?

 Het systeem met 16x melden om voor een daklozenuitkering in aanmerking te komen is een aantal jaar geleden ingesteld omdat toen een wildgroei was aan mensen die als dakloos geregistreerd stonden. Om hier controle over te krijgen en fraude tegen te gaan is deze systematiek ingesteld.  Inmiddels zijn we enige jaren verder en is het tijd dit systeem opnieuw te bekijken. Samen met de betrokken organisaties en gemeentelijke afdelingen wordt geëvalueerd hoe dit systeem wordt ervaren. Aan de hand van deze evaluatie wordt de procedure opnieuw vastgesteld.

 b) hoeveel verschillende mensen totaal hebben zich gemeld sinds 1 januari (bijv door minimaal 1 kruisje te komen zetten) en hoeveel daarvan voldoen aan het criterium van 16

 Sinds 1 januari hebben zich 48 unieke personen gemeld. Hiervan hebben 39 personen zich 16 keer of meer gemeld. Met de voorwaarde om 16x te melden wordt overigens door de afdeling Werkportaal flexibel omgegaan als de situatie daarom vraagt.

 2 a) Welke signalen heeft u ontvangen van GGZ instellingen in Gouda over wijzigingen in aantal opnames en ziet u een verband met de toename bij de dak- en thuislozenopvang in Gouda?  b) bent u bekend met een toename van (ex-) GGZ cliënten die gebruik willen maken van de opvang bij het Leger des Heils en wat is uw voornemen in beleid om dit op te vangen?  Landelijk is een toename te zien van het aantal meldingen van verwarde personen. Ook vanuit het Leger des Heils krijgt de gemeente deze signalen. In het districtscollege is een regionale werkgroep gevormd om deze meldingen te analyseren en een advies (en een plan van aanpak) te schrijven hoe deze problematiek opgepakt kan worden. De start van de eerdergenoemde GGZ-wijkteams (FACT) zal hierin een belangrijke rol spelen.

 3. a) Hoe is de inning van de eigen bijdrage voor deze maatwerkvoorziening geregeld?  De eigen bijdrage voor de nachtopvang wordt geïnd door het Leger des Heils (de mensen betalen een bijdrage per nacht). De mensen betalen als zij een uitkering of andere inkomsten hebben. Hierover maakt het Leger des Heils met de cliënt afspraken.

b) welke afspraken zijn er met mensen die op moment van opvang geen formeel inkomen hebben (bijv geen lopende uitkering)  Mensen zonder inkomen mogen bij de nachtopvang slapen, de geslapen nachten worden geteld en worden afgerekend als er een uitkering is, als ze eerder vertrekken of de uitkering wordt niet vertrekt dan komt dit ten laste van het Leger des Heils.  

c) welke wettelijke belemmeringen zijn er om de eigen bijdrage in de houden op een toegekende WWB- uitkering? Wat weerhoudt u er anderszins van om dit doen?  Er zijn geen wettelijke belemmeringen om de eigen bijdrage in te houden op de toegekende Participatiewetuitkering. Bij mensen die in de 24-uursopvang van het Leger des Heils verblijven (met een maandelijkse eigen bijdrage) is afgesproken dat de eigen bijdrage direct op de uitkering kan worden ingehouden. Bij de nachtopvang is dit minder eenvoudig te regelen door het grote verloop, dit levert mogelijk veel administratief werk. De mogelijkheid om de bijdrage van de uitkering in te houden wordt meegenomen in de evaluatie van de 16x-melden systematiek.