Door de Covid pandemie moesten nieuwe prioriteiten gesteld worden. Complimenten voor de voortvarende en invoelende aanpak van het college, waardoor in ieder geval de nadelige gevolgen door corona minder groot is geworden dan vooraf werd gevreesd. 

Wel hebben we nog steeds te maken met die gevolgen. Veel mensen zijn hun geliefden verloren, vooral in het begin van de pandemie zijn veel inwoners van verpleeghuizen onevenredig hard geraakt en hebben inwoners hun kwetsbare ouders verloren.

Inwoners, ook jongeren, die besmet zijn geweest en te maken hebben met long-covid symptomen ondervinden de gevolgen nog dagelijks. Werknemers met flexibele contracten of laag inkomen hebben nog steeds moeite om het hoofd boven water te houden. En onze jeugd heeft een deel van de puberteit in isolatie moeten doorbrengen.

Het is belangrijk dat we oog houden voor die gevolgen en dat we als gemeente ons blijven richten op de ondersteuning van de groepen die dit nodig hebben. Onze wens is dat het college meer inzet gaat plegen om van Gouda een stad te maken die jongeren iets te bieden heeft. Wij zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van de drie projecten die in de kadernota genoemd worden: de komst van een HBO; culturele voorzieningen en betaalbare, geschikte woningen voor jongeren.

Het ontbreekt veel Gouwenaars aan passende woonruimte. Sociale woningbouw, flexbouw, begeleide woonvormen, woonzorgvormen: aan alle categorieën is een schreeuwend tekort. We zien graag een krachtig en doortastend beleid, met een meer proactieve benadering door de gemeente van grondbeleid en projectontwikkeling. We denken hierbij onder andere aan de transformatie van kantoren.

We missen in de woonvisie nog heldere doelen als het gaat om aantallen woningen voor doelgroepen. En we missen de opgave die we hebben bij de verdichting van de stad als het gaat om waarde toevoegen aan een buurt op het gebied van groen, biodiversiteit en gezonde leefomgeving.

Daarvoor is het belangrijk woningen te zien in samenhang met de buurt. Buurt en wijkontwikkeling werd vaak opgepakt door woningbouwverenigingen, maar sinds de verhuurdersheffing is het voor hen steeds lastiger geworden om daar een bijdrage aan te leveren. Wij zien graag dat de gemeente daar een actievere rol in speelt.     

We hebben in Nederland een sociaal stelsel dat werkt voor de meeste inwoners met een ondersteuningsvraag. Maar voor hen die het meest kwetsbaar zijn en kampen met een opeenstapeling van complexe problemen, voor hen blijkt de zorg onvoldoende toegankelijk. Zij beschikken over onvoldoende rechtsmiddelen om hun belangen veilig te stellen. De machtsbalans tussen overheid en burger is dan ver te zoeken. Dat leren we van de kinderopvangtoeslagaffaire. Wij zouden graag een ombudsloket zien waar inwoners terecht kunnen voor onafhankelijke en deskundige ondersteuning bij conflicten met de gemeente. Is het college bereid hiertoe een verkenning te doen?

In het sociaal domein liggen voor Gouda de uitdagingen in het versterken van de sociale basis, betere positionering van vrijwilligers in samenwerking met professionals in de wijk. Is het college bereid om zich te oriënteren op een interessante pilot in Amstelveen - waar de bewonersorganisatie van de wijk Stadsdorp Elsrijk zelf opdrachtgever is van het welzijnswerk?

Een inclusieve gemeente zorgt voor laagdrempelige toegang: de communicatie mag nooit alleen digitaal zijn, er moet altijd een fysieke mogelijkheid blijven om contact te hebben met de gemeente.

Daarnaast valt er veel te winnen bij vroegsignalering. Het wegwerken van wachtlijsten voor de meest urgente hulpvragen bij kinderen en volwassenen is absolute noodzaak. We zien graag een krachtige - financiële - impuls voor jeugd- en jongerenwerk en buurtsportcoaches in de begroting.

Voorzitter, de afgelopen jaren zijn ook veel mooie doelen uit het coalitieakkoord gerealiseerd. Het Verkeers Circulatie Plan is aangenomen, waardoor er meer ruimte voor fietsers en wandelaars gaat komen. De Zero Emissie Stadsdistributie kan worden opgestart, waardoor de stad gezonder gaat worden. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad is vastgesteld, waardoor de nadelige effecten van bodemdaling worden opgevangen. Er is gestart met de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Scholen. Er is versnelling van de sociale woningbouw en middenhuur. De RES is vastgesteld, waardoor we nu vaart kunnen maken. Vanuit de klimaatadaptatie strategie is groen toegevoegd aan de stad.

Daarnaast is er ook nog eens flink bezuinigd vorig jaar zodat we nu een overschot hebben van 11,8 miljoen op de jaarrekening van 2020. Eén van de bezuinigingen voor dit en volgend jaar was een miljoen euro op het verbeteren van de kwaliteit van het groen in de bestaande parken. Een besluit dat vorig jaar zomer nog verstandig leek maar waar ik achteraf toch spijt van heb. Is het college bereid om voor de begroting 2022 1 miljoen euro op te nemen voor de verbetering van de kwaliteit en biodiversiteit van onze monumentale parken?

Het zou mooi zijn als we in ons jubileumjaar ervoor zorgen dat Gouda ook als groene stad op de kaart staat.