Beschut werken is een belangrijk instrument voor mensen die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische kenmerken ernstig beperkt zijn in hun arbeidsvermogen. Zij maken op de reguliere arbeidsmarkt, ook met ondersteunende maatregelen, geen kans. Omdat de noodzakelijke aanpassingen van de werkplek te ingrijpend zijn, omdat de behoefte aan begeleiding groot is of omdat hun arbeidsproductiviteit te zeer verschilt van reguliere werknemers. Voor deze mensen is beschut werken een uitkomst: de enige manier om aan het arbeidsproces deel te nemen en daarmee een inkomen te verwerven het wettelijk minimumloon waarmee een economisch zelfstandig bestaan binnen bereik is.

Gouda heeft tot en met 2019 in totaal 17 van deze plaatsen gerealiseerd, zo lezen we in de jaarrekening 2019. In de programmabegroting 2020-2023 staat het voornemen om in 2020 tot een totaal 38 plekken BW te komen. Een voornemen waar GroenLinks heel positief over is en was daarover bij de begrotingsbespreking in het najaar van 2019 ook haar waardering over heeft geuit.

Maar het lijkt een hele uitdaging te worden om dit doel in 2020 te realiseren. Het verschil tussen 17 en 38 plekken is best groot, werving en plaatsing is bij BW een intensief proces. En daar komt Corona nog eens bij. Financieel hoeft er gelukkig geen belemmering te zijn, aangezien  Gouda in 2020 rijksfinanciering ontvangt voor 20 plaatsen extra, 58 plaatsen.

Deze motie roept het college en met hen de uitvoerende diensten om alles op alles te zetten om zoveel mogelijk van de streefwaarde van 38 plaatsen BW in 2020 te realiseren, ondanks de complicaties die corona met zich mee brengt. Laat in de ingewikkeldheid van hoe het werk in de uitvoering in deze tijd te organiseren ook zeker de belangen van de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt meewegen. Werk ook hard voor de mensen die wellicht een lagere arbeidsproductiviteit hebben maar voor wie arbeidsdeelname en een inkomen net zo belangrijk is als voor andere werkzoekende Gouwenaars, dat is de kern van deze oproep.

 

Deze motie wordt mede ingediend door de PvdA, SP, Partij voor de Dieren, waarvoor dank!

Het "dictum" van de motie:

Verzoekt het College om:

  • Zich vanaf nu tot het uiterste in te spannen om in 2020 zoveel mogelijk van het voorgenomen aantal van 38 plaatsen Beschut Werken te realiseren en daartoe
  • Actief op zoek te gaan in samenwerking met Promen naar Gouwenaars voor wie Beschut Werken de enige een passende vorm van arbeidsparticipatie kan zijn 
  •  In ketensamenwerking met het UVW de mogelijkheden te onderzoeken voor heroverweging van de negatieve beschikkingen die de afgelopen jaren zijn afgegeven over aanvragen van Gouwenaars voor een indicatie Beschut Werken.
  • De raad in de Jaarrekening 2020 te informeren over de inspanningen, resultaten en verklaringen voor het aantal gerealiseerde Beschut Werken plaatsen in het huidige kalenderjaar.