Werk eerlijk delen
Werk eerlijk delen

PROMEN voor nu gered maar zorgen blijven

Het blijft een lastig dossier maar voor nu lijkt de Gemeentelijk Regeling van Promen gered voor de komende 2 jaar. Het college heeft namelijk samen met andere deelnemers uit de regeling (omliggende gemeente zoals o.a. Waddinxveen, Zuidplas maar ook Cappele) extra afspraken gemaakt. Wij als GroenLinks hebben ingestemd dat de huidige afspraken vallen binnen de eerdere kaders die we als gemeenteraad hebben gemaakt. Daarbij hebben we wel een stemverklaring afgegeven om op 1 onderdeel onze zorgen te delen over de verdere toekomst van Promen.

Naast een blijvende samenwerking binnen de Wet Sociale Werkvoorziening om de mensen met een dergelijke indicatie werk te blijven geven binnen Promen, wordt er ook een extra BV opgericht die verbonden is aan Promen. Met de BV worden ook voorzieningen aangeboden die gemeenten kunnen inkopen voor de doelgroep van de Participatiewet. Een van de afspraken hierbij is de volgende:

Garanties en risico opslag:
3.9. Gemeenten spreken af dat bij tarieven voor de PW een nader te bepalen specifieke risico opslag per contract zal worden gehanteerd. Deze risico opslag heeft tot doel de andere gemeenten te vrijwaren van eventuele negatieve risico’s verbonden aan de individuele contracten. Deze risico opslag zal onder meer afhankelijk zijn van de duur en flexibiliteit van het contract, de benodigde investeringen en de omvang van benodigde overhead en direct personeel.

We zien hierin wel bedreigingen voor de toekomst van Promen. Kort gezegd betekent dit gemeente die wel (extra) gaan inkopen, niet financieel gestimuleerd worden noch een marktconforme prijs gaan betalen maar een extra opslag. Volgens GL is dat niet goed voor de financiële resultaten en dus voor Promen in het grotere geheel. Met een aantal garanties voor een bepaalde afname door deelnemende gemeentes 2018 en 2019 is het voor nu veilig genoeg. Genoeg reden om wel alert te blijven en met de volgende stemverklaring hebben wij hiervan blijk gegeven:

We erkennen de noodzaak om te handelen voor de toekomst van Promen, hebben waardering voor de hoeveelheid inspanning van college en het bestuurlijk lef om tot afspraken te komen met andere deelnemers binnen Promen. Echter we zien ook in die afspraken vanaf 2020 serieuze risico's voor de BV Promen omdat de inkoop van PW- dienstverlening wordt ontmoedigd zoals gemeld bij het debat. Voor nu lijkt de SW Promen gered met geboden garanties door de deelnemers in de GR en stemmen we in met het voorstel gezien het majeure belang voor de mensen van Promen zelf. Met het GL oog op een toekomstbestendig Promen vanaf 2020 gaan we de komende tijd extra kritisch kijken naar ontwikkeling van de BV. Mochten de eerder gestelde kaders hierbij feitelijk in het geding komen, dan zullen we dit opnieuw ter sprake brengen.