Tekorten op jeugdzorg, de coronacrisis - het viel niet mee het eerste halfjaar. Met een onzekere toekomst waren ook de algemene beschouwingen over de jaarrekening 2019 en de Kadernota anders dan anders. Er werd vanavond gedebatteerd over de Raadsinformatiebrief van het College aan de Raad over de financiële stand van zaken. Fractievoorzitter Rolf van der Mije heeft daarbij namens GroenLinks aandacht gevraagd voor de energietransitie, lokale ondernemers, kwetsbare groepen die extra worden getroffen door de coronacrisis én tekorten jeugdzorg. In ieder geval schaarde de Raad zich achter GroenLinks wat betreft de urgentie van de klimaatcrisis naast de coronacrisis en het belang van duurzaam investeren.

De coronacrisis heeft ons allen, maar vooral de zwakkeren in onze gemeente, diep geraakt. En dat is een pijnlijke constatering. Toch vinden wij, met de kennis van nu, dat het ambtelijk apparaat en het college alert en met mededogen hebben gereageerd. Zij hebben ongelooflijk hard gewerkt om de gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken.

Voorzitter, de coronacrisis is ook een moment van bezinning en van reflectie. Gaan we zo snel mogelijk terug naar “business as usual” of gebruiken we dit moment om beleid neer te zetten voor de generaties die na ons komen?

Wij zouden graag zien dat de klimaatverandering hetzelfde gevoel voor urgentie bij de raad oproept als corona dat nu doet. De grenzen van wat onze planeet aankan is bereikt of al ver overschreden. We hebben te maken met een klimaatcrisis en daar moeten we dezelfde daadkracht in tonen die we kunnen opbrengen voor de coronacrisis. En dat geeft ook kansen.

We vragen het college haast te maken met de energietransitie. Ga door met de duurzaamheidsmaatregelen voor gemeentelijk vastgoed. Scherp de doelen aan voor de Regionale Energie Strategie. Zorg dat de energietransitie op een rechtvaardige manier gebeurt. Laat de vervuiler betalen en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Hoe prettig was het om geen last te hebben van vliegtuigen die de hele dag laag overvliegen. Stimuleer lokale ondernemers en het lokale product. Zorg bij het inkoopproces van de gemeente dat een lokale ondernemer een grotere kans heeft.

Gebruik bij beleidsbeslissingen de uitgangspunten van de circulaire economie en combineer dat met sociaal en maatschappelijk verantwoorde doelen.

Hoe mooi was het dat we mensen hebben in de zorg die zich hebben ingezet voor ons. Blijf aandacht houden voor de ouderen en alleenstaanden waar sociaal isolement om de hoek schuilt. Zorg voor inclusieve communicatie en makkelijke toegankelijkheid van de voorzieningen.

We hebben tekorten in het sociaal domein en vooral bij de jeugdzorg, maar blijf aandacht houden voor onze jeugd waar, door corona, extra schooluitval, meer verlies van flexibele banen en oplopende schulden een grote groep in de problemen kan komen. Investeer in preventie. Zet in op scholing en werkgelegenheid in groene technologieën. En zorg voor betaalbare woningen voor onze jeugd.

Hoe fijn was het om in de coronatijd te kunnen wandelen door de natuur of te genieten van het groen in de stad. Ga door met het behoud en herstel van natuur, volg de groenstructuurvisie en behoud het groenfonds en richt vooral op biodiversiteit zodat Gouda leefbaar blijft en we kunnen blijven genieten van onze prachtige stad.

Wij zijn zeer benieuwd of andere fracties ook erkennen dat er naast de coronacrisis een klimaatcrisis gaande is en dat dit dus betekent dat we ons bij onze keuzes vooral moeten richten op investeringen in duurzame maatschappelijk verantwoorde maatregelen.