In maart spant GroenLinks op sociaal terrein zich in met vragen aan het college over eigen bijdrage Jeugd GGZ en over de voorstellen voor een nieuwe participatienota in Gouda. Het sociaal domein staat in de kinderschoenen en dat betekent soms nog kinderziektes in het systeem die GL moet signaleren maar ook durven kritisch meedenken aan hoe we komende jaren met beperkte middelen wel zoveel mogelijk mensen echt kunnen laten meedoen. 

 

Wethouder Werger heeft op 11 maart jl. naar aanleiding van kritische artikel 38- vragen van GroenLinks Gouda de eigen bijdrage van een maatwerkvoorziening in de jeugd GGZ opgeschort. Al eerder was er sprake dat andere gemeentes dit ook zouden doen i.v.m. een onderzoek die staatsecretaris Van Rijn heeft ingesteld naar dit type voorziening. Het zou te ingewikkeld zijn om te berekenen en ouders met zorgkinderen weerhouden hiervan gebruik te maken. GroenLinks vindt de stap van de wethouder eentje in de goede richting voor een beter zorgstelsel in Gouda. We blijven de uitvoering van het Sociaal Domein kritisch volgen. 

Daarnaast heeft de GL- werkgroep Participatiewet zich kritisch gebogen over de voorstellen van het college over de beleidsnota Particpatiewet en de bijbehorende reintegratie-verordening. Dat heeft geleid tot 43 hoofdvragen. Dat lijkt veel maar er staat ook veel te gebeuren de komende jaren. Verder staat er ook heel veel druk op de middelen door de toename van uitkeringsgerechtigden. Het is dus zeer belangrijk om deze groeiende groep goed van dienst te zijn en hen goed te begeleiden naar duurzame uitstroom. Zo vormt Promen op 2 manieren een belangrijk onderdeel in deze nota. Enerzijds omdat er straks amper "beschut werk" meer zal zijn voor de "nieuwe" lichting zware arbeidsbeperkten. Anderzijds omdat het college voorstelt om Promen ook als opdrachtnemer te laten zijn voor een kennis- en leercentrum waar veel huidige WWB-cliënten zullen worden geplaatst. GroenLinks heeft ook interesse wat conclusies zijn uit het vorig beleid en welke waarde scholing wordt toegekend in de nieuwe voorstellen. Op verkiezingsdag 18 maart worden alle vragen behandeld en verder verkend. Het debat vindt een week later plaats en 1 april zal zonder gekheid serieus gekeken worden of nota en verordening volwassen genoeg zijn of dat er aanvullende voorstellen vanuit GL komen.