Begroting 2021 - 2024

GroenLinks

11 november 2020

 

Voorzitter, ook wij willen stilstaan bij de harde gevolgen van de huidige coronacrisis. Onze gedachten gaan uit naar diegenen die direct en indirect getroffen zijn door deze ziekte. Ook de stad is veranderd: van een bruisende stad met veel bezoekers van over de hele wereld tot een lockdown met alle gevolgen voor de lokale bedrijven. Van een stad met een ziekenhuis waar goede en makkelijk toegankelijke zorg wordt verleend, tot een ziekenhuis als crisiscentrum en een stad waar het leger een brug slaat voor een teststraat. Alle respect en dank voor iedereen die zich inzet voor de ander.

Toch gaat het leven door en dat zijn we ook verplicht aan diegenen die zich dagelijks inzetten voor onze gezondheid.

Voorzitter, wij zijn tevreden met deze begroting. Ondanks corona en de tekorten in het sociaal domein wordt er toch geïnvesteerd in de leefbaarheid van de stad.

Vandaag willen we drie onderwerpen benadrukken:

  1. een solidair Gouda, betrokken bij wie kwetsbaar is
  2. een sociaal Gouda, met betaalbare verantwoorde woningen
  3. een leefbaar, groen Gouda, rijk aan biodiversiteit

Allereerst “Een solidair Gouda, betrokken bij wie kwetsbaar is”

De impact van Corona is groot, voor ons allemaal. Maar ook nu doen maatschappelijke verschillen ertoe: mensen met een slechtere gezondheid, mensen met een flexibel arbeidscontract of laag inkomen, kinderen en jongeren, zij die klein behuisd zijn of weinig sociale contacten hebben: zij worden het hardst geraakt. Niet alleen lopen zij meer kans om besmet en ziek te worden, ook de maatregelen om de pandemie te beteugelen raken hen extra hard. Ze komen dieper in de schulden, vereenzamen eerder, ervaren meer spanning en hebben minder mogelijkheden om er weer bovenop te komen. GroenLinks vindt dat de stad allereerst solidair moet zijn met hén.

In de vorige raadsperiode is het armoedebeleid mede vormgegeven door een brede conferentie. Wij zijn nu 4 jaar verder en wat ons betreft wordt het tijd om, mede in het licht van de huidige coronacrisis, weer zo’n conferentie te organiseren om nieuwe inzichten op te halen en eventueel bij te sturen.

Wij zijn benieuwd hoe andere fracties hierover denken en of het college bereid is zich daarvoor in te spannen.

Daarbij past ook dat de gemeente meer ruimte zoekt voor toepassing van maatwerk bij het toekennen van voorzieningen. Het verheugt ons dat de programmabegroting hiertoe een aanzet geeft. Bijzondere bijstand kan een oplossing zijn voor mensen met een laag inkomen en wij zouden graag zien dat het college zich inspant om deze route actief in te zetten voor hen die dat nodig hebben.

Kinderen en jongeren lopen fysiek het minst risico in deze pandemie, maar leveren sociaal extra veel in door de beperkende maatregelen. Onze wens is dat het college de komende periode – juist ook in tijden van corona - meer inzet gaat plegen om van Gouda conform de toekomstvisie een stad te maken die jongeren iets te bieden heeft. Wij zullen van nabij volgen hoe de nieuwe aanbieder van het jongerenwerk hier invulling aan gaat geven.

 

Het tweede punt: Een sociaal Gouda, met betaalbare verantwoorde woningen

In 2021 wordt de nieuwe woonvisie vormgegeven. Wij vinden het belangrijk dat in de woonvisie ruimte komt voor een bredere kijk op wonen. Het gaat ons uiteraard om woningen voor iedereen: sociaal; middenhuur; goedkope starters woningen, betaalbare eenpersoonshuishoudens ook voor jongeren; zorgwoningen voor diegenen die dat nodig hebben en woonvormen voor mensen die elkaar willen ondersteunen, bijvoorbeeld als zij ouder worden.

 

Waar wij extra voor pleiten is dat we bij de ontwikkeling van de woonvisie rekening houden met het effect van de bouw van onze woningen op de omgeving en op onze aarde. Uiteraard heeft dat ook een plek in de omgevingsvisie maar voor een juiste beoordeling van de woonvisie zien wij graag een specificatie naar circulair, klimaatadaptief, natuurinclusief bouwen in groene, leefbare wijken en buurten.

Wij zouden graag van het college willen vernemen of zij bereid is deze aspecten nader te specificeren in de nieuwe woonvisie.

 

Het laatste punt: een leefbaar en groen Gouda, rijk aan biodiversiteit.

Voorzitter, vlak voor het zomerreces heeft deze raad benadrukt dat de klimaatcrisis, ondanks de huidige coronacrisis, niet aan belang heeft onder gedaan en nog steeds vraagt om onze volle inzet. Intussen wordt het steeds duidelijker dat veel van de oorzaken voor de huidige crises liggen in het verminderen van de biodiversiteit.

 

Wij vinden het belangrijk om meer aandacht te hebben voor de effecten die ons handelen, ook als stad, heeft op de biodiversiteit. Biodiversiteit zorgt namelijk voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Tot onze tevredenheid wordt hierin extra geïnvesteerd. Daarom willen wij met de Partij voor de Dieren samen met het college en alle raadsleden die zich daarvoor willen inzetten, voorstellen om de huidige onderdelen van het Goudse biodiversiteitsbeleid, zoals bermen en oevers, voor de Raad inzichtelijk te maken door deze te bundelen en eventueel aan te vullen met ontbrekende maatregelen en doelen.  

Wij zouden graag van raadsleden willen vernemen of zij hieraan willen deelnemen en van het college horen of zij bereid is hieraan mee te werken.