Kaalslag

Waar stemmen we voor op 20 maart?

Op 20 maart kun je (mits je 18 jaar of ouder bent) stemmen voor de provinciale Statenverkiezingen en indirect dus ook voor de Eerste Kamer. Ben je benieuwd waar GroenLinks verandering in wil brengen in Zuid-Holland de komende vier jaar? We hebben een samenvatting gemaakt met een aantal speerpunten, zodat je snel weet waar GroenLinks voor staat.

1 Omslag maken naar een duurzame circulaire economie en duurzame landbouw

Wat doet de provincie, waar is de provincie verantwoordelijk voor?
De provincie is verantwoordelijk voor het verzorgen van een goede infrastructuur en de randvoorwaarden voor een gezonde economie in Zuid-Holland.

Wat wil GroenLinks?
De oude economie is nog steeds vervuilend en levert steeds minder op. We willen de omslag maken naar een duurzame en gezonde economie. Hierdoor wordt het leven in Zuid-Holland gezonder en dit zorgt ook voor nieuwe banen. We stimuleren onderzoek, initiatieven en innovaties voor het hergebruik van grondstoffen en materialen. De provincie moet hierbij de regierol nemen. Voor het bevorderen van duurzame landbouw worden innovaties bevorderd, megastallen verboden en chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum teruggebracht. Dieren in de veehouderij moeten een dierwaardig bestaan  hebben. De provincie verhoogt het toezicht op bedrijven en de landbouw en ziet toe op naleving van duurzaamheids- en milieueisen.

Wat is het belang voor de inwoners van Gouda?
De lucht en het water worden schoner en daarmee wordt het gezonder om in Zuid-Holland te leven. Zeker stellen van de werkgelegenheid: In de oude economie is de werkgelegenheid kwetsbaar en in de nieuwe duurzame economie ontstaan nieuwe banen.

2. Oplossen van het gebrek aan goede betaalbare woningen

Wat doet de provincie, waar is de provincie verantwoordelijk voor?
De provincie is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Ze stelt hiervoor o.a. de kaders m.b.t. aantallen, soort woningen en toegestane locaties voor de gemeenten in Zuid-Holland.

Wat wil GroenLinks?
Om verdere aantasting van het omliggend groen te voorkomen wordt er ruimte gecreëerd in het binnenstedelijk gebied voor de bouw van grote aantallen extra woningen, in bijzonder voor het lagere en middensegment. In nieuwe woonwijken komt geen aardgasaansluiting. Bestaande woningen gaan versneld van het gas af. We verduurzamen ook de sociale woningbouw met als uitgangspunt dat de zwaarste lasten door de sterkste schouders gedragen worden. GroenLinks kiest voor duurzaam bouwen gericht op het besparen op en hergebruik van energie, warmte en materialen.

Wat is het belang voor de inwoners van Gouda?
Goede betaalbare huurwoningen worden weer bereikbaar zoals ook koopwoningen voor starters. Door duurzaam bouwen gaan op langere termijn de kosten van wonen naar beneden. Het groene hart blijft open en wordt niet verder volgebouwd.

3. Hoger ambitieniveau voor CO2 reductie en voor duurzame opwekking van energie

Wat doet de provincie, waar is de provincie verantwoordelijk voor?
De provincie Zuid-Holland is mede verantwoordelijk voor het halen van de afgesproken doelen in het klimaatakkoord van Parijs.

Wat wil GroenLinks?
GroenLinks vindt dat het ambitieniveau op het terrein van duurzaamheid drastisch omhoog moet. In 2030 zorgt de provincie voor minstens 55% CO2-reductie. GroenLinks vindt de huidige ambitie van de provincie om in 2020 9% hernieuwbare energie op te wekken te gering. Naast minimaal 14% duurzame opwek in 2020 wil GroenLinks ook toe naar minimaal 16% in 2023, overeenkomend met de nationale ambitie. Daarbij benutten we alle mogelijkheden van het opwekken van schone energie ten volle, zoals wind, zon, water, getijden, waterkracht, geothermie, riothermie en warmte-koudeopslag. Geen gaswinning in de provincie. Regio Midden-Holland ook aansluiten op het warmtenet om de industriële restwarmte van de Maasvlakte te kunnen gebruiken.

Wat is het belang voor de inwoners van Gouda?
Langer wachten met het nemen van maatregelen tegen de klimaatverandering zorgt voor hogere kosten dan nu maatregelen nemen. Sneller maatregelen nemen is dus kosteneffectief. Ook kunnen de nadelen van de klimaatverandering verder/sneller beperkt worden. Stimuleren van energiebesparingsmaatregelen verlaagt de energiekosten.

4. Meer prioriteit en ruimte voor fietsmobiliteit en voor het Openbaar vervoer en minder ruimte voor auto- en vliegverkeer

Wat doet de provincie, waar is de provincie verantwoordelijk voor?
De provincie is verantwoordelijk voor de infrastructuur voor de mobiliteit in de provincie

Wat wil GroenLinks?
GroenLinks wil dat de provincie fors gaat inzetten op alle vormen van fietsmobiliteit: fietspaden geschikt maken voor toenemende snelheidsverschillen, uitbreiden van het aantrekkelijk aangelegde netwerk voor lange afstandsfietspaden voor woon-werkverkeer, faciliteren van oplaadpunten voor elektrische fietsen. GroenLinks wil een robuust lightrail-netwerk ontwikkelen door het verbinden en versterken van bestaande netwerken van openbaar vervoer. Deze investering mag niet ten koste gaan van het bestaande openbaar vervoer. Rotterdam-The Hague Airport mag niet verder groeien. GroenLinks wil de milieu- en gezondheidsbelangen als uitgangspunt nemen bij verdere besluitvorming over vliegveld Rotterdam-The Hague Airport en Schiphol.

Wat is het belang voor de inwoners van Gouda?
Betere fiets- en openbaar vervoersvoorzieningen. Minder overlast van vliegverkeer.

5. Open en sociaal Zuid-Holland

Wat doet de provincie, waar is de provincie verantwoordelijk voor?
De provincie is verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van het beleid op het gebied van kunst en cultuur en stelt daarvoor budget ter beschikking. Veel taken op sociaal terrein waaronder de jeugdzorg zijn de laatste jaren verschoven van de provincie naar de gemeenten. De provincie houdt echter nog wel een coördinerende taak.

Wat wil GroenLinks?
GroenLinks wil kunst en cultuur inzetten voor ontmoetingen en verbindingen tussen mensen. De provincie ondersteunt actief maatschappelijke organisaties met een bovengemeentelijk karakter die een taak hebben voor kwetsbare groepen uit onze samenleving.

Wat is het belang voor de inwoners van Gouda?
Veelzijdig aanbod van kunst en cultuur voor iedereen, ongeacht leeftijd, woonplaats en inkomen. Gelijke zorg voor kwetsbare groepen in alle gemeentes van de provincie.