Werken aan diversiteit en anti-discriminatie in Gouda

Op 29 maart jl. is in het cluster bestuur van de Goudse gemeenteraad het memo tegengaan van discriminatie besproken. Voor GroenLinks, maar ook voor de andere fracties in de raad is dit een belangrijk onderwerp. Ook wethouder van Gelder ziet er het belang van in. Hij liet weten dat de gemeente in januari 2018 een Gouds integratiebeleid presenteert. Dat moet tot stand komen in een interactief proces waarvoor betrokken organisaties worden uitgenodigd. (oa Stichting 21 maart). Er zal een conferentie over worden georganiseerd. Ons burgerraadslid Mohamed Amessas heeft tijdens het overleg laten weten dat GL dit een goed idee vindt.

Vooruitlopend hierop heeft de wethouder alvast toegezegd dat hij voor de zomer een overzicht zal verstrekken van alle initiatieven die de gemeente nu ondersteunt dan wel zelf neemt tegen discriminatie. Verder liet hij weten dat de gemeente in gesprek zal gaan met de moskeeën en ook dat het voornemens is om 2 maal per jaar een interreligieus gesprek te hebben.

In afwachting van de komende conferentie zet Mohamed uiteen wat de impact is van discriminatie, dat hij een Goudse samenleving wil die mensen verbindt, versterkt en verenigt en niet verdeelt. Hij geeft aan dat hij zich grote zorgen maakt over het nog te vrijblijvende beleid en doet alvast suggesties voor concrete actie!

 

Bespreking : Memo tegengaan discriminatie

Discriminatie is vernietigend! De impact van discriminatie is enorm als men puur op basis van geloof, geaardheid of afkomst geen baan krijgt, of staande gehouden wordt door een politieagent. Dit leidt in de meeste gevallen tot het zaaien van angst in de samenleving en zorgt voor polarisatie en verdeeldheid.  Volgens mij moeten we dat niet met elkaar willen. Ik wens een Goudse samenleving waar iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft en dezelfde vrijheden geniet ongeacht huidskleur, geloof, geaardheid, afkomst of wat dan ook. Ik wens een Goudse samenleving die mensen verbindt, versterkt en verenigt en niet verdeelt. Om dat te realiseren moeten we gezamenlijk stappen ondernemen.

Goed om te weten dat Stichting 21 maart goed op weg is met het organiseren van verschillende activiteiten gericht op preventie, bewustwording, kennis uitwisselen, in dialoog gaan met elkaar en het voorkomen van discriminatie op arbeidsmarkt en scholen. Dit moeten we niet alleen in stand houden maar juist extra ondersteunen.

Aan de andere kant maak ik me grote zorgen over het vrijblijvende karakter van het huidige beleid. Naar mijn mening blijven we nu te veel hangen in het  tellen van het aantal meldingen en het analyseren daarvan. Verder lijkt er weinig te gebeuren om de daders aan te pakken en concrete acties te ondernemen om discriminatie te lijf te gaan. Er zijn verschillende instrumenten die de gemeente zou kunnen inzetten om tot concrete acties te komen. Als suggesties noem ik de volgende:

Ø  Alle gemeentelijke gesubsidieerde instellingen promoten diversiteit en nemen dat op in hun eigen beleid. (In het geval dat organisatie(s) niet willen mee werken aan diversiteit en anti-discriminatie kunnen er sancties ingezet worden zoals bijvoorbeeld het stopzetten van subsidierelaties of het onthouden van gemeentelijke faciliteiten)

Ø  Gemeente gaat actief in gesprek met (zelf)organisaties en levensbeschouwelijke organisaties over dit thema,

Ø  Zorg- en welzijnsinstellingen stimuleren om het keurmerk “de Roze loper” te halen,

Ø  Een ander daadkrachtig instrument is het opsporen van de daders zowel individueel als binnen een organisatie zonder aangifte.  

Mohamed Amessas

Burgerraadslid GroenLinks Gouda