Wethouder met wijkteams op zoek naar toekomst

Afgelopen woensdag werd over de kadernota gedebatteerd en besloten in de gemeenteraad. Belangrijkste (en meest controversiële) punt was de bezuiniging op structurele subsidie aan de wijkteams, op voorstel van het college en in het bijzonder onze wethouder Hilde. Deze subsidiekraan wordt volledig dichtgedraaid in 2015. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe regeling "Goed voor Gouda" waar de wijkteams ook subsidie uit kunnen aanvragen. Wethouder Hilde Niezen heeft toegezegd voor 1 oktober 2014 met alle wijkteams in gesprek te willen gaan. Daarin zal ze kijken naar knelpunten die het goed functioneren van wijkteams kunnen bedreigen, zoeken naar oplossingen en verslaglegging doen aan de raad.

De kadernota werd met een meerderheid aangenomen (21 voor, 9 tegen) en daarmee kan het college haar plannen verder uitwerken en gaan uitvoeren. De vernieuwde "Goed voor Gouda" regeling is door GroenLinks gewenst om alle aanvragen van burgerinitiatieven centraal  in onder te brengen. Daarmee komt er een einde aan de zogenaamde "3 euro budgetten" en de rol van de wijkteams  om hieraan uitvoering te geven. Het college zegt heel veel waarde te hechten aan andere rollen van wijkteams (inbrengen van advies, vormgeven aan leefbaarheid, aanspreekpunt voor wijkpartners, burgerparticipatie, sociaal makelpunt).

In dat kader waren de ingediende moties interessant waarin de ChristenUnie het college opriep om snel met een plan te komen waarin wijkteams een formelere rol kunnen krijgen in het Sociaal Domein (sociale teams). Inhoudelijk een goed voorstel, maar deze motie haalde het niet. Een andere motie, een voorzichtige motie van de coalitie haalde het wel en houdt het idee van aansluiting met het Sociaal Domein in stand.  Voor sommige wijkteams is dit een grote teleurstelling en zij dreigen de handdoek in de ring te gooien. Dat zou jammer zijn voor de mensen in buurten die extra aandacht nodig hebben.

Voor de teams die wel het gesprek willen, zal GroenLinks zich inzetten om de bovengenoemde functies zoveel mogelijk te behouden en te stimuleren om gedeelde betekenis te krijgen in overheidstaken op het Sociaal Domein. De fractie en het bestuur van GroenLinks zal het college nauwlettend volgen in dit proces en weten dat onze wethouder Hilde deze opdracht zeer belangrijk vindt voor uitdragen van het GroenLinks-gedachtengoed. Deze eerste stappen van GroenLinks in dit college waren daarmee behoorlijk zwaar en het is te hopen dat het vanaf nu makkelijker gaat worden.