Veilige stad

GroenLinks wil een leefbare stad waarin iedereen zich veilig voelt.

GroenLinks vindt de onveiligheid in Gouda nog steeds te hoog, met name het aantal inbraken. De meeste daders van inbraken zijn (jonge) stadgenoten. Een hogere pakkans zal kunnen leiden tot een forse daling. Hiervoor is nodig dat politie, gemeente, jeugdwerk, zorginstanties, scholen en leerplichtambtenaar intensiever gaan samenwerken. Ook is enorm belangrijk dat bewoners alert zijn en onraad en pogingen tot inbraak direct melden. Dat gebeurt nu nog veel te weinig.
 

Voor plaatsen waar veel overlast plaatsvindt kan selectieve inzet van cameratoezicht nuttig zijn, daarnaast willen we meer stadstoezicht en verlangen wij van de Nationale Politie meer inzet van (wijk)agenten in Gouda. Maar zonder preventie is het dweilen met de kraan open. Jongeren met wie het mis dreigt te gaan, moeten eerder in beeld komen en beter worden opgevangen. Dus meer jongerenwerk om jongeren in beeld te krijgen en terug op het rechte pad. Samen met de ouders.
 

De gezinnen van herkomst dienen centraal te staan in een gecoördineerde aanpak. Daarvoor is meer afstemming nodig in het Veiligheidshuis en met het sociaal domein om de vaak complexe problematiek aan op te lossen. Wij willen dat de gemeente hier veel meer op gaat inzetten. Ook voor het tegengaan van radicalisering is een gedegen wijkgerichte aanpak van het jongerenwerk wezenlijk.
 

GroenLinks is vóór legalisering van softdrugs. De gemeente werkt mee aan experimenten met legale teelt en handel in wiet. Het aantal coffeeshops blijft minimaal gelijk, om criminaliteit en straathandel te voorkomen. Er wordt streng toegezien op handhaving van de minimumleeftijd voor alcohol en softdrugs. Bij overlast wordt snel opgetreden.
 

GroenLinks wil een grotere rol van burgers bij het verbeteren van de veiligheid. De gemeente kan dit mogelijk maken door het ondersteunen van WhatsApp-groepen en het verstrekken van subsidies voor verbeteren van hang- en sluitwerk en poortverlichting. Het project De Buurt Bestuurt geeft burgers (mede)zeggenschap over het veiligheidsbeleid voor hun wijk. GroenLinks wil deze aanpak – nu nog als proef in één wijk – evalueren en bij goede resultaten uitrollen over de hele stad.

 

Waar zijn we trots op

  • Hoewel het aantal woninginbraken nog veel te hoog ligt, is recent een belangrijke daling ingetreden (20%), resultaat van vereende inspanning van politie, gemeente en diverse instanties
  • In Gouda zijn momenteel 114 Whats app groepen ondersteund door gemeente die een belangrijke rol vervullen in de signalering van onraad
     
  • Subsidieregeling voor het inbraakbeveiliging en verlichting van Poorten
     
  • In 2016 is gestart met Buurt Bestuurt: een proef waarin bewoners samen met politie en gemeente bepalen wat de zwaartepunten zijn van inzet van politie en toezicht in hun wijk

Bekijk ons programma

Het is tijd voor verandering. Samen met iedereen in Gouda willen we de stad nog mooier maken. Doe je mee?

Verkiezingsprogramma 2018