GroenLinks steunt de RES én zet in op meer wind

GroenLinks is blij met de afspraken die regionale bestuurders hebben gemaakt om in de regio duurzame stroom te gaan opwekken. Maar tegelijk zijn wij bezorgd over de eenzijdige keuze voor zonne-energie. Want die keuze heeft belangrijke negatieve gevolgen: het is relatief kostbaar, dus duurder voor onze inwoners; heeft veel ruimte nodig, heeft verrommeling van ons landschap tot gevolg en het is ook nog eens lastiger om te realiseren, waardoor de kans dat we voldoende energie kunnen opwekken klein is.

Ook GroenLinks heeft liever geen windmolens in ons vlakke landschap, maar windenergie is onmisbaar voor een effectieve aanpak van de klimaatcrisis. Windenergie is veel efficiënter dan zonne-energie en maakt het mogelijk om op relatief kleine oppervlakte veel stroom op te wekken. Voor een stabiele, betrouwbare energievoorziening is een combinatie van zon en windenergie (in een ongeveer 1 op 1 verhouding) het best en bovendien goedkoper. En het voorkomt dat honderden hectaren in het Groene Hart vol gelegd gaan worden met zonnepanelen. Volgens de RES Midden-Holland zal het aandeel wind in 2030 minder dan 20 % zijn.

GroenLinks bepleit meer werk te maken van windenergie. We vragen de besturen om snel te starten met een onderzoek naar de mogelijkheden voor inpassing van windturbines langs N11, A12 en A20. Dat onderzoek dient duidelijk te maken waar en op welke manier windmolens landschappelijk goed ingepast kunnen worden en natuurwaarden zoveel mogelijk spaart.

In de RES staat dat veel inwoners die de afgelopen maanden hebben meegedacht over de energieplannen voor Midden - Holland, windturbines langs infra acceptabel vinden. Dat is een belangrijk signaal, al is het aantal bewoners dat inbreng heeft geleverd tot nu toe klein. GroenLinks vindt dat meer inwoners betrokken moeten worden. Zij dienen de mogelijkheid te krijgen voor een degelijke inbreng in de verdere uitwerking van de plannen, zoals een onderzoek naar toepassing van grootschalige wind. Het aanpakken van de klimaatcrisis kan niet zonder ingrijpende maatregelen. Elke keuze die we maken heeft voor- en nadelen en is van invloed op de kwaliteit van de leefomgeving van ons allemaal. Welke maatregelen we nemen is daarom een afweging die we samen moeten maken.

RES Midden-Holland 1.0 zet vooral in op zon

Onlangs is de Energiestrategie van Midden Holland gepubliceerd. Hierin werken vijf gemeenten, drie waterschappen en de provincie samen om de in het Klimaatakkoord afgesproken CO2 uitstootvrije energie te realiseren. In 2030 wil de regio 0,435 TWH aan duurzame stroom op haar eigen grondgebied opwekken. Hoofdzakelijk door plaatsing van zeer veel zonnepanelen (onder meer op zonnevelden, bedrijfsdaken, parkeerplaatsen, langs wegen en op boerenerven). De potentie van wind wordt nauwelijks benut.