Voorzitter,

Allereerst bedankt GroenLinks het college voor deze leesbare kadernota. Wij zien dat het college moed toont, door zich in te blijven zetten voor goede vluchtelingenopvang. Nederland bevindt zich in een opvangcrisis. Mensen op de vlucht worden gedehumaniseerd door media en politici. Daarom vindt onze fractie het belangrijk dat Gouda zich van zijn menselijke kant laat zien. Ook zijn we tevreden met de ambities op het gebied van het verduurzamen en het toegankelijk maken van het gemeentelijk vastgoed.

GroenLinks investeert graag in mens en milieu. Ik wil daarom drie onderwerpen benoemen, die wat ons betreft de aankomende tijd extra aandacht verdienen. 

1. Het eerste is een groene omgeving. GroenLinks ziet dat het college werk gaat maken van het verbeteren van de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Dit najaar wordt een belangrijke stap gezet met de biodiversiteitsnota en we kijken uit naar het Duurzaamheidsplan om Gouda voor 2040 CO2 neutraal te maken. 

Het college gaat door met het neerzetten van duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. We vinden het belangrijk dat er bij die schoolgebouwen groene schoolpleinen liggen. Niet alleen om de creativiteit van kinderen en jongeren te bevorderen, maar ook om hen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen tot omgevingsbewuste volwassenen die zuinig omgaan met de wereld om hen heen. 

Welke mogelijkheden ziet het college om schoolpleinen de aankomende periode versneld te vergroenen?

2. Het tweede aandachtspunt is een inclusieve leefbare stad voor iedereen. Wat GroenLinks betreft is het uitgangspunt van inclusie dat geldende normen veranderen, zodat iedereen vanuit gelijkwaardigheid mee kan doen. Er moet ruimte gecreëerd worden voor andere normen en vormen om een samenleving in te richten; ook om de politiek in te richten. Dat betekent dus niet dat gemarginaliseerde groepen moeten emanciperen. Het betekent dat iedereen op een gelijkwaardige manier behandeld wordt.

Dit najaar gaan we diversiteit en inclusie als raadsbreed onderwerp oppakken. Onze fractie wil hier met hoge prioriteit mee aan de slag. Wij willen werken aan een stad waar racisme en discriminatie niet langer bestaan. Om te begrijpen waar ongelijke beoordeling of behandeling door veroorzaakt worden, moeten we leren over het verleden. Waar komt onze rijkdom vandaan? Wie heeft daarvoor offers moeten brengen? 

GroenLinks is blij met de stappen die het college zet om onderzoek te doen naar het koloniaal en slavernijverleden van onze stad. Onze fractie complimenteert het college voor het feit dat Keti Koti dit jaar voor de tweede keer gevierd wordt. Kennis over ons verleden is belangrijk om te begrijpen waar mechanismen als racisme en discriminatie vandaan komen. 

Wij willen echter ook dat het college meer inspanningen verricht om het hoofd te bieden tegen groeiende spanningen in de stad. Er worden fascistische stickers verspreid en boodschappen van haat verspreid. Onze fractie ziet dat het tegengaan van racisme en discriminatie nog een grote uitdaging is.

Wanneer gaat het college aan de slag met het herijken van het antidiscriminatie- en antiracismebeleid?

3. Het derde punt van aandacht zijn ontmoetingsplekken en jongerenwerk. Wijkcentra en buurthuizen zijn van groot belang in het mogelijk maken van ontmoeting. Vooralsnog weten vooral ouderen deze locaties als ontmoetingsplek te vinden. Voor jongeren moeten we de mogelijkheden van offline ontmoeting bevorderen. Samen sporten, gamen of aan kunstprojecten werken zijn manieren om een community te versterken, samen te ontspannen en je talenten te ontwikkelen. Een goede begeleiding door jongerenwerkers is hierbij essentieel. In Gouda zijn faciliteiten aanwezig om ontmoeting voor jongeren mogelijk te maken. Onze fractie heeft echter de indruk dat de wijkcentra en buurthuizen nog niet optimaal worden benut om als jongerenontmoetingsplek te fungeren.

Kan het college aangeven wat er nodig is om een dagelijks sociaal beheerder in de wijkcentra mogelijk te maken? 

Kan het college ook aangeven welke rol de gemeente kan spelen in het bevorderen van ontmoetingen tussen jongeren en het versterken van hun community?

Ik sluit af, voorzitter, met een oproep aan het college. GroenLinks constateert dat dit college meer investeert dan in eerdere college samenstellingen het geval was. Toch blijven er tientallen miljoenen over. De capaciteit in de uitvoering lijkt niet optimaal. Gouda staat er financieel goed voor en dat moeten inwoners terugzien: in het straatbeeld, op het schoolplein, of bij inclusieve activiteiten en evenementen die veel verschillende inwoners interesseren. We hopen dat het college daar werk van gaat maken. 

Dankuwel.