In het bestuursakkoord hebben de raad en het college afgesproken een flinke impuls te geven aan de cultuursector in Gouda. Cultuur is van onschatbare waarde voor de stad, geeft Gouda een ziel, verbindt het heden met het verleden en met de toekomst. Cultuur zorgt voor verbinding tussen de wijken en inwoners uit alle buurten. Cultuur maken en ervaren biedt ruimte voor nuance en diepgang en gaat verder dan basale emoties als verdriet, vreugde of boosheid. Het stelt mensen in staat zich te verwonderen, zich te verontwaardigen en andere perspectieven en verhalen te ontdekken. GroenLinks is blij dat het college de waarde van kunst en cultuur ziet en zichtbaar maakt voor anderen.

"Cultuur stelt mensen in staat zich te verwonderen, zich te verontwaardigen en andere perspectieven en verhalen te ontdekken."

De komende vier jaar wordt meer dan drie miljoen euro extra geïnvesteerd in een sector die beschadigd is geraakt door de gevolgen van de coronapandemie. Die investering is niet alleen nodig om die schade te herstellen, maar ook om te innoveren. Het nieuwe Innovatiefonds zorgt straks voor vernieuwende culturele initiatieven. GroenLinks vindt het belangrijk dat die projecten tot een diverser aanbod leiden. Wij vinden dat het niet moet uitmaken waar je interesses liggen, er moet in Gouda cultureel aanbod zijn dat bij jouw belevingswereld aansluit. Het mag wat ons betreft ook niet uitmaken hoe dik je portemonnee is. Financiële drempels willen we zoveel als mogelijk weghalen, zodat ook kinderen, jongeren en volwassenen die in armoede leven naar het theater gaan en cursussen volgen. Iedere Gouwenaar verdient onbelemmerd toegang tot cultuur en de vier grote instellingen spelen daar een sleutelrol in. Zij kunnen met hun faciliteiten de verbinding maken met de wijken en inwoners uit alle buurten. Want de projecten die door het Innovatiefonds mogelijk worden gemaakt, moeten wat ons betreft met name groepen bereiken die wat betreft hun interesses relatief weinig aansluiting vinden in het aanbod dat er al is.

"GroenLinks richt zich op de toegankelijkheid en cultuur in allerlei vormen."

Daarnaast willen we dat de beloning voor kunstdocenten, kunstenaars en cultuurmakers in verhouding komt te staan tot het werk dat zij verrichten en de waarde die zij hebben voor de samenleving. Zij ontvangen vaak geen eerlijk loon voor hun werk en dat klopt niet. GroenLinks wil dat Gouda alleen nog investeert in organisaties die zich aan de Fair Practice Code houden en het Fair Pay-principe toepassen. Niet alleen op papier, maar daadwerkelijk in de praktijk door bij lokale kunst-​ en cultuuropdrachten een eerlijk tarief te betalen. In het bestuursakkoord is ook daarvoor het cultuurbudget verhoogt. En dat stemt ons hoopvol voor een gezondere bedrijfsvoering van alle werkenden in de cultuursector. Daarnaast vinden we het belangrijk dat Gouda zijn vestigingsklimaat voor cultuurmakers aantrekkelijker maakt. Betaalbare broedplaatsen en werkplekken voor kunstenaars zouden daar een bijdrage aan kunnen leveren. En die plekken zijn niet alleen voor de betreffende kunstenaars aantrekkelijk. Deze kunstenaars en creatieven zouden voor de stad namelijk heel nuttig kunnen zijn om complexe maatschappelijke vraagstukken te adresseren en bespreekbaar te maken, voor nu en voor de toekomst. Het belang van cultuur voor onze stad is niet te onderschatten gezien de flinke uitdagingen waar we de aankomende jaren voor staan op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering en migratie. Want cultuur en onderwijs leiden tot toenadering en begrip voor mensen die op het eerste gezicht niet op ons lijken.

GroenLinks vraagt ook extra aandacht voor jongerencultuur. Kunst en cultuur zijn essentieel voor de ontwikkeling van identiteit en persoonlijkheid, dragen bij aan sociale weerbaarheid, helpen in het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden en vergroten individuele kansen op de arbeidsmarkt. Een belangrijk deel van hun tijd brengen jongeren online door. Maar om te oefenen in sociale vaardigheden is het essentieel om leeftijdsgenoten offline te ontmoeten. In de cultuurnota kunnen we lezen dat culturele organisaties het moeilijk vinden om jongeren tussen de 12 en 25 te bereiken. Dat deze leeftijdsgroep voornamelijk bezig is met school, werk en sport. Volgens GroenLinks zou Gouda zijn jongeren een groot plezier doen met een plek te creëren waar grootstedelijke cultuur en sports gecombineerd worden. Een plek waar jongeren hun eigen muzieksamples kunnen opnemen, debatten kunnen organiseren, maar ook kunnen skaten of streetart-kunstwerken maken. Met zo een ontmoetingscentrum zou Gouda voor jongeren en jongvolwassenen die aantrekkelijke stad kunnen worden die het voor velen al is.