Verschillende raadsleden hebben de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de staat van het skatepark dat tussen de wijken Korte Akkeren en Westergouwe in ligt. Er kwamen signalen dat er te weinig onderhoud aan gepleegd zou zijn en dat skaters de baan niet veilig genoeg vonden.

Hieronder staat het antwoord van het college op de vragen van GroenLinks, CDA en ChristenUnie, met ook de vragen erbij:

Op 30 mei 2023 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het skatepark Sluiseiland. Onderstaand treft u de beantwoording van uw vragen aan.

  1. Kan het college duiding geven over hoe de gemeentelijke afdelingen hebben geadviseerd op het initiatief om skatepark Sluiseiland een impuls te geven? Antwoord: Verschillende gemeentelijke afdelingen hebben positief gereageerd en geadviseerd op het initiatief. Er is regelmatig contact met de initiatiefnemers (al dan niet via SPORT●GOUDA). De eerste schetsen zijn inhoudelijk beoordeeld en naar aanleiding daarvan zijn diverse aandachtspunten meegegeven aan de initiatiefnemers. Het ontwerp wordt momenteel verder uitgewerkt en gespecifieerd.
  2. Kan het college een impressie geven van de toekomstige inrichting van het skatepark Sluiseiland? Antwoord: Dat kan het college nog niet. De schetsen die er zijn van de toekomstige inrichting worden momenteel dus verder uitgewerkt en zijn bestuurlijk nog niet aan de orde gekomen.
  3. Is het college het met GroenLinks, het CDA en de ChristenUnie eens dat deze ontmoetingsplek mogelijkheden biedt om de verbinding tussen de wijken Westergouwe en de Korte Akkeren te versterken? Antwoord: Ja, daar is het college het mee eens. De locatie bevindt zich wat dat betreft op een strategische plek.
  4. Kan het college aangeven hoeveel kosten gemoeid zijn om het skatepark een impuls te geven? Antwoord: Een eerste raming gaat uit van een bedrag van ruim vier ton.
  5. Hoe kijkt het college naar het beheer en onderhoud van dit skatepark en welke rol kan de stichting Skatepark de Sluis hierin spelen? Antwoord: Het is de bedoeling dat de leverancier van de skatevoorzieningen het groot onderhoud de eerste jaren voor zijn rekening zal nemen. Daarna zal onderhoud door de gemeente in de onderhoudsplanning pagina 2 meegenomen worden. Met de gebruikers worden afspraken gemaakt over het schoon houden van de plek.
  6. Kan het college dit bedrag afdekken en zo niet, is het college dan bereid het budget hiervoor beschikbaar te stellen of te kijken of er elders binnen de begroting ruimte is? Antwoord: Er is in 2023 een bedrag van € 500.000 beschikbaar voor sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Een deel van dat budget is nodig ter dekking van andere sportprojecten in de openbare ruimte, zoals de velden aan het Steinse Groen en het Goverwellepad, het CruyffCourt en Park Atlantis. Er vinden gesprekken plaats met twee (lokale) externe partijen die mogelijk een financiële bijdrage willen doen en er ligt een subsidieaanvraag bij de provincie. Het college verwacht daarom de benodigde dekking in bestaande middelen te kunnen vinden.
  7. Is het college bereid om een crowdfunding actie mogelijk te maken voor dit project? Antwoord: Het college is daartoe bereid, maar verwacht dus niet dat dat nodig is.