Aan het college van B&W

Betreft: Extreem rechtse uitingen in de openbare ruimte

Geacht college van B&W,

Aanleiding

Dit weekend werden foto’s van de Bnadem collectie op het Stationsplein beklad met extreemrechtse leuzen van de buitencategorie. Naar de mening van onze fractie gaan de extreemrechtse uiting in de openbare ruimte steeds verder. De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen dat deze uitingen leiden tot angst en een toenemend gevoel van onveiligheid. 

In aanvulling op onze vragen van 31 mei over Fascistische stickers en graffiti en conform artikel 39 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen.

  • Is de actie geregistreerd door veiligheidscamera’s?
  • Zo ja, is er direct actie ondernomen op het moment dat de beelden deze actie registreerden?
  • Zijn de daders bekend bij de politie? 
  • Is bekend tot welke netwerken de daders behoren?
  • Zo nee, vond de actie plaats buiten het bereik van de camera’s? 
  • Welke juridische maatregelen worden ondernomen bij dit soort acties?
  • Is er met de kunstenaar gesproken over een protocol voor de voorkoming en aanpak van vernieling en bekladding?
  • Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
  • Hanteert de gemeente een programma dat gericht is op de-radicalisering van extreemrechts als aanvulling op juridische maatregelen?
  • Kan de aanpak van extreemrechtse en/of discriminerende uitingen meegenomen worden in het veiligheidsbeleid?

Ondergetekende verzoekt om een schriftelijke beantwoording op bovenstaande vragen binnen dertig dagen na dagtekening.

Ingediend door: Sandra Brouwer (raadslid GroenLinks Gouda)