Programmabegroting 2017-2020 aangenomen door Goudse gemeenteraad

Op 7 en 9 november jl. heeft de gemeenteraad van Gouda in twee termijnen de programmabegroting 2017-2020 besproken en heeft deze daarna aangenomen. Op deze site staat al de bijdrage van fractievoorzitter Michel Klijmij-van der Laan in de eerste termijn. Hierbij gaat een overzicht van de voor GroenLinks belangrijke zaken die daarna aan de orde zijn gekomen. Hierbij kwam uiteraard ook onze wethouder duurzaamheid Hilde Niezen aan het woord.

Deze programmabegroting is beleidsarm in die zin dat de gevolgen van het actieprogramma van het nieuwe college hierin nog niet verwerkt zijn. De laatste weken van dit jaar wordt het actieprogramma door de coalitiepartijen nader geconcretiseerd inclusief benodigd geld. In januari 2017 komt het in het college en zal het daarna zichtbaar worden bij de eerste begrotingswijziging in 2017.  De afgelopen dagen werd de programmabegroting dan ook wel aangeduid als een tussenbegroting. Dat neemt niet weg dat er zoals we al zeiden belangrijke zaken zijn gewisseld op het gebied van groen, sociaal en tolerant.

 

Groen:

Gasloos: GL is blij dat 2 wethouders zich de afgelopen dagen uitspraken als voorstanders van gasloos bouwen.

Energietransitie: ​De raad heeft unaniem een motie aangenomen van CU/CDA/PvdD/SP/GL/D66 waarin de wethouder duurzaamheid de opdracht heeft gekregen de energie die het samen met de andere gemeenten in de regio inkoopt verder te vergroenen (en liefst echt groen met Nederlandse certificaten). Hilde Niezen geeft aan dat Gouda al op de goede weg is, maar dat het inderdaad groener kan. Zo is de biomassa die gebruikt wordt deels nog afkomstig van kolencentrales. Zij neemt de opdracht graag mee naar de volgende aanbesteding. Verder heeft Hilde aangekondigd dat zij op korte termijn een bijeenkomst zal organiseren met de duurzaamheidsmakelaar, het duurzaamheidsplatform en gemeenteraadsleden over de energietransitie. Doel is om zicht te krijgen wat er allemaal loopt en te bezien waar Gouda kansen kan grijpen.

Groenonderhoud:  Het groenonderhoud gaat over van Cyclus naar de gemeente. Niezen gaf aan dat uitgangspunt daarbij is dat het groenonderhoud van dezelfde kwaliteit blijft en dat andere bestaande taken in stand blijven. Dat geldt ook voor de activiteiten van de stadsecoloog op het gebied van ecologisch beheer en natuureducatie. Ook komt er meer ruimte voor burgers en ondernemers die zelf aan groenonderhoud willen doen. Ook heeft zij gezegd dat zij goed samenwerkt  wordt met de mensen van het Singelpark en dat zij een convenant zullen sluiten.

Sociaal.

Tijdens het debat bleek dat de gemeente aandacht heeft voor respijtzorg voor mantelzorgers. Michel Klijmij is daar blij om. Hij zei in tweede termijn ook dat hij blij is dat in het actieprogramma veel meer aandacht is voor de menselijke maat .Hij heeft met genoegen gehoord dat dat wethouder Financien aangeeft dat de kosten sociaal domein volgend jaar binnen het budget blijven en dat dat volgens de wethouder Zorg niet ten koste gaat van de hulp aan mensen.

Tolerant.

​In de GL-bijdrage heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor de statushouders en het college verzocht om de positieve flow die in Gouda rond de vluchtelingen is ontstaan in stand te houden en zicht te houden op de initiatieven. De wethouder voor Burgerparticipatie heeft aangegeven die regie op zich te nemen met dien verstande dat hij initiatieven van burgers niet voor de voeten wil lopen met regeltjes van de gemeente.

Hoewel dit niet een kernthema is van GroenLinks besteden we hier ook aandacht aan veiligheid en dan met name aan het terugdringen van al die woninginbraken in Gouda. Dat is de raad een punt van zorg en het was een belangrijk onderdeel van de beraadslagingen. Klijmij heeft aangeven dat er wat hem betreft actie moet wordt ondernomen door de burgemeester. Het is Klijmij helder wat er moet gebeuren.  Surveillance op straat, preventie (zorg dat mensen hun deuren dichthouden) en vergroting van de pakkans.