Stemverklaring van ons raadslid  Annemiek Mul bij de beleidsnota “Iedereen kan meedoen”
Met de vaststelling van het nieuwe beleidskader Sociaal domein Iedereen kan meedoen is een belangrijke stap gezet. 
De fractie van GroenLinks heeft waardering voor het vele werk dat hiervoor door college en ambtenaren is verzet en voor de intensieve wijze waarop de raad hierin is betrokken; hierdoor is de raad gegroeid in kennis en inzicht en krijgen we zo met elkaar meer grip op dit grote, complexe, gevoelige en beweeglijke beleidsterrein. 
Nu de kaderstelling helder is, start het proces van nadere prioritering en invulling; onder druk van toenemende hulpvraag en tekort schietende financieringsstromen is dit opnieuw een lastige opgave. 

Hierin zal GroenLinks steeds opnieuw kiezen voor hen die het meest kwetsbaar zijn: mensen die in armoede leven; inwoners die kampen met ernstige beperkingen; dak- en thuislozen; psychisch kwetsbaren; jongeren zonder diploma of baan; inwoners voor wie het thuis niet veilig is; voor kinderen die uit huis zijn geplaatst en voor hun ouders die radeloos achterblijven; voor mensen die verward zijn en zorg mijden, voor ouderen die een eenzaam bestaan lijden, voor laaggeletterden, voor hen die te maken hebben met discriminatie. Hun belangen zullen leidend zijn voor de keuzes van GroenLinks bij de nadere invulling van het beleidskader. Opdat iedereen die dat wil, in Gouda ook echt kan meedoen.