In de regionale bladen is vorige week het bericht verschenen dat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en Gouda een nieuw digitaal meldpunt “vermoeden zorgfraude” hebben gestart. In deze berichtgeving wordt veelvuldig het voorbeeld van de bewust frauderende PGB-houder opgevoerd. Bijvoorbeeld: “Een budget om zorg mee in te kopen (pgb) met als doel lekker op vakantie te kunnen” is de openingszin van het artikel in AD (editie Gouda, 5.09.2020.)

De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben zich gestoord aan de tendentieuze toon in deze berichtgeving. Het zet de PGB-regeling en de mensen die daarvan gebruik maken in een negatief daglicht. Aan het college wordt gevraagd hier openlijk afstand van te nemen. De fracties hebben het college voorgesteld om een positieve informatie- en voorlichtingscampagne te starten over nut en noodzaak van PGB. Een campagne die de problemen en de veerkracht belicht van PGB-houders, mensen die veelal levensbreed en levenslang te maken hebben met ernstige beperkingen en die zich desondanks inzetten om zoveel mogelijk regie op eigen leven te blijven voeren? Gouwenaars voor wie PGB een uitkomst en noodzaak is.

GroenLinks en Partij voor de Dieren roepen op: laat achterdocht niet de norm worden. Ook in Gouda kan de overheid alleen in vertrouwen en samenwerking met de stad, zorgorganisaties, professionals en vrijwilligers goede en betaalbare zorg garanderen voor al zijn inwoners, nu en in de toekomst. Organisaties die de verdenking op zich laden systematisch en doelbewust misbruik van maken zorgbudgetten, verdienen streng overheidstoezicht en stevige sancties bij aangetoonde fraude. Maar het is volgens GroenLinks en Partij voor de Dieren uiterst ongewenst om PGB-budgethouders, inwoners die veelal kampen met ernstige beperkingen waardoor ze hun leven lang afhankelijk zijn van een (PGB)voorziening, op dezelfde manier aan fraudeopsporing te onderwerpen als frauderende organisaties, de “zorgcowboys”.

De PGB is een ingewikkelde regeling, die gepaard gaat met zorgvuldige indicering en tal van administratieve en verantwoordingseisen. De kans is groot dat de melding van een vermoeden van fraude met PGB ongegrond zal blijken te zijn. Extra risicovol is dat de website aan de melder vraagt om persoonsgegevens van de frauderende betrokkene in te voeren, terwijl de melder zelf anoniem kan blijven.